Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

Pobierz

Dane osobowe, które musisz podać, to: imię i nazwisko, numer PESEL oraz telefon kontaktowy.Podanie o przyjęcie do innej klasy składa się na ręce dyrektora szkoły, do której uczeń chce się przenieść albo w ramach której chce zmienić jedynie klasę.Jeśli uczeń nie jest jeszcze pełnoletni (nie ukończył 18 lat), w jego imieniu wniosek składa jego opiekun prawny np. rodzic.. (niezwłocznie po jego otrzymaniu) .. • podanie danych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych jest .PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2020/2021 .. V. do 26 lipca 2021r.. Jeśli uczeń jest pełnoletni, składa wniosek sam, we własnym imieniu.Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021r.. Do 14 lipca 2021 r.Wypełnione podanie należy wydrukować, podpisać ręcznie i zanieść do sekretariatu danej szkoły lub wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.. W przypadku kiedy uczeń chce dostać się do innej szkoły ponadpodstawowej, warto dołączyć wyniki egzaminacyjne i świadectwo ukończenia poprzedniej klasy.składanie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami w rekrutacji uzupełniającej o ile szkoła dysponować będzie wolnymi miejscami 16 sierpnia 2021 r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: od 17 do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15 .Napisz podanie o przyjęcie do wybranej przez ciebie szkoły ponadpodstawowej..

Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

3.przez lekarza medycyny pracy (skierowanie do pobrania w sekretariacie) 5. uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.. Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im.. Prośbę swą motywuję tym, iż w bieżącym roku kończę Gimnazjum i chciałabym kontynuować naukę zgodnie z moimi zainteresowaniami.Podanie o przyjęcie do szkoły.. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje od 25 czerwca 2021 r. d o .Przykładem tym można się dowolnie.PODANIA Pełnomocnictwo do odebrania świadectwa dojrzałości Podanie o kontynuację nauki Podanie o zwolenienie z lekcji wf-u.pdf Podanie o warunkowe przejście do następnej klasy Podanie o egzamin poprawkowy Podanie o przeniesienie na inny profil Podanie o przyjęcie do szkoły Podanie o wyrobienie legitymacjiPrzykładowe podanie o egzamin poprawkowy dla ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, czy technikum.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ TECHNIKUM 5 l w Zespole Szkół nr1 w Białej Piskiej ..

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Stanisława Staszica ul.. Nie zapomnij o znalezieniu i umieszczeniu odpowiednich informacji (np. adresu szkoły).Od 25 czerwca do 14 lipca 2021r.. Dane osobowe kandydata PESEL * Imię NAZWISKO Drugie imię Data urodzenia Miejsce urodzenia (miejscowość/powiat/województwo)Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład.. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o .Ulica Miejscowosc Do Dyrekcji Zespołu Szkół .. Dane kandydata 1 Imię Nazwisko Drugie imię 2 Data i miejsce urodzenia _ 3 PESEL Jeżeli kandydat nie posiada numeru PESEL - seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość 4 Adres miejsca zamieszkania(pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Wypełniają: uczeń i rodzice / opiekunowie prawni.. (pełna nazwa szkoły ponadpodstawowej, ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) .WNIOSEK O Wypełnia jednostkaPRZYJĘCIEData KANDYDATA DO złożenia: SZKOŁYGodzina PONADPODSTAWOWEJzłożenia: Pola zaznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia w formularzu.. Wrocławska 17 57-200 Ząbkowice Śląskie I.. Wypełnia uczeń.. Prośbę swą motywuję tym, iż w bieżącym roku kończę Gimnazjum i chciałabym kontynuować naukę zgodnie z moimi zainteresowaniami, a poza tym interesuję się biologią i chemią.PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 I..

Inne szkoły, do których składam podania o przyjęcie do klasy pierwszej: 1.

DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA Imię* Nazwisko* PESEL* Data urodzenia* dzień miesiąc rok2021 r., do godz. 15:00 Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły (LO, TZ, BS I st.) wraz z dokumentami.. Podanie o przyznanie miejsca w internacie 6.. Warszawa, 20.05.2002 Jan Kowalski 00-000 Warszawa ul. Śliczna 301 Dyrekcja II LO im.. Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu ogólnym z biologią i chemią jako przedmiotami rozszerzonymi lub do klasy gdzie przedmioty są do wyboru przez ucznia na rok szkolny 2020/2021.PODANIE o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im.. (imię szkoły) w Warszawie P O D A N I E Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie do klasy pierwszej o profilu humanistyczno - prawniczym w.Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - w nim uczeń zamieszcza nazwy placówek, do których aplikuje; Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; Zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty;Wzór podania o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. - podanie .. Nazwa Szkoły.. Dane osobowe.. Opinia wydana przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej 7.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej - przykład..

Informacja o uczniu skierowana do przyszłego wychowawcy i pedagoga szkoły ponadpodstawowej 1.

Wypełnia uczeń:WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Udział w elektronicznej rekrutacji możliwy jest jedynie w przypadku, gdy wydrukowany i podpisany przez rodzica wniosek zostanie złożony w szkole ponadpodstawowej I wyboru lub zostanie załączony w formie skanu w elektronicznym systemie rekrutacji.WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ kandydata do klasy I w roku szkolnym 2019/2020 1.. 22 lipca 2021r.. Do 21 lipca 2021. r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.. Przykładowy wzór podania oraz przykładowe uzasadnienie Wrocław, dnia 2020.08.24 (data po prawej) Twoje imię i nazwisko Ulica i numer mieszkania kod pocztowy i miejscowość.. poleca 82 %.Podanie o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej Miasto, 13.03.2020 r. (po prawej) Dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego ul. 17- go Marca 102 w XXXXXXX Szanowny Panie Dyrektorze Uprzejmie proszę o przyjęcia mnie do klasy I o profilu poleca 85 %WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ DANE IDENTYFIKACYJNE KANDYDATA Imię* Nazwisko* Data urodzenia* dzień miesiąc rok PESEL* DANE ADRESOWE KANDYDATA Adr es zamieszkania Kraj* Województwo* Ulica Powiat* Nr budynku* Nr lokalu-Gmina* Kod pocztowy* Miejscowość* Poczta* DODATKOWE INFORMACJE O KANDYDACIESzkoły dla młodzieży: Pobierz podanie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Technikum Zawodowego (pdf) Pobierz podanie o przyjęcie do Szkoły Branżowej I Stopnia (pdf) W przypadku wyboru innowacji mundurowej konieczne jest podanie rozmiarów kandydata: Pobierz tabelę rozmiarów (pdf)Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjęcie mnie w roku szkolnym 2018/2019 do pierwszej klasy Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym.. Od 25 czerwca do 14 lipca 2021 r., do godz. 15:00 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt