Zaświadczenie konkordatowe z usc

Pobierz

Kierownik USC w stałym miejscu zamieszkania jednej ze stron, wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i dzieci.Zaświadczenie - osobiście: Urząd Stanu Cywilnego Stanowisko ds. rejestracji małżeństw Rynek 1, pokój nr 2 (parter) 20-111 Lublin tel.. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r.Bierzemy z narzeczonym ślub konkordatowy.. 1a), które jest ważne 6 miesięcy od dary wydania; świadectwo ukończenia szkoły katechezy w zakresie szkoły średniej; wdowiec lub wdowa musi dołączyć Akt Zgonu współmałżonka(-i);Zaświadczenie o stanie wolnym z USC, jeśli narzeczeni chcą zawrzeć tzw. małżeństwo konkordatowe (ze skutkami cywilnymi).. Jeśli oba nasze akty urodzenia zostały sporządzone w miejscowym USC (Katowice), natomiast ceremonia ślubu kościelnego ma miejsce w mieście Y, to czy załatwiając sprawę wydania zaświadczenia o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego mamy się udać do USC w.z USC - Akt Małzeństwa cywilnego lub "Zaświadczenie Konkordatowe" (por. z pkt.. Jeśli kierownik USC odmówi wydania zaświadczenia, dostaniecie pisemną odmowę.Zaświadczenie wydaje kierownik wybranego przez nupturientów USC..

Pamiętajcie, że takie zaświadczenie jest ważne tylko 6 miesięcy.

Ślub konkordatowy - dokumenty.. Narzeczeni mogą sobie sami wybrać parafię, w której będą chcieli zawrzeć związek małżeński.Zawarcie małżeństwa przed duchownym - (zaświadczenia konkordatowe) Zawarcie małżeństwa przed duchownym - (zaświadczenia konkordatowe) Klauzula informacyjna dot.. Potrzebujesz dowodów osobistych lub paszportów i potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej (84 zł).W celu zawarcia małżeństwa konkordatowego narzeczeni w Kancelarii parafialnej składają: • metryki chrztu świętego, z adnotacją o bierzmowaniu wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem, • świadectwa przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest wpisane w metryce chrztu),Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.. Lista dokumentów niezbędnych do zorganizowania ślubu konkordatowego jest dość długa.zaświadczenie o braku przeciwwskazań do zawarcia małżeństwa przy ceremonii konkordatowej; Otrzymasz je w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego.. Data wydania zaświadczenia, nie może być wcześniejsza niż sześć miesięcy przed planowaną datą ślubu.. Złożenie przysięgi następuje w obecności duchownego, który ma obowiązek dostarczyć do USC dokument podpisany przez Nowożeńców podczas ceremonii religijnej.zaświadczenie z USC o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa..

Należy przynieść zaświadczenie z USC jeśli małżeństwo ma być konkordatowe.

2) wraz z zaświadczeniem stwierdzającym brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zał.KARTA USŁUG NR: USC/14 URZĄD STANU CYWILNEGO (USC) Nazwa usługi: ZAŚWIADCZENIE O BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA (MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE) Podstawa prawna: art. 4 - 5 i 8 ustawy z dnia 25 lutego 1964r.. Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzenie danych osobowych : 10.. POGRZEB.. NAMASZCZENIE I KOMUNIA CHORYCH.. Sprawdź wniosek i go podpisz.Kierownik USC wydaje "swoje" zaświadczenie, które jest dwustronicowe, natomiast duchowny będzie wydawał "swoje" zaświadczenie na odrębnym formularzu (zał.. Ślub konkordatowy formalności - tydzień przed ślubemzaświadczenie z USC i dokumenty z kościoła są ważne jedynie 3 miesiące od daty wystawienia.. nie załatwicie nic wcześniej, a wydaje mi się, że taki terimin minimum to 30 dni przed wydarzeniem..

W urzędzie wypełnione jest zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

tak mi się wydaje :) po tygodniu od dnia ślubu można odebrać gotowe dok.. Możesz to zrobić: elektronicznie - na swoją skrzynkę Gov (ePUAP), pocztą tradycyjną - na adres, który podasz we wniosku (nie zapłacisz za przesyłkę), osobiście - w dowolnym USC, do którego wysyłasz wniosek.. Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkiem w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni roboczych od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo USC zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.Ślub konkordatowy - Urząd Stanu Cywilnego Aby wziąć ślub konkordatowy, musicie spełnić wymagania, które spełniacie również, aby wziąć ślub cywilny, a dokładniej: musicie być osobami pełnoletnimi (wyjątek - kobieta, która ukończyła 16 lat może wyjść za mąż za zgodą sądu), nie możecie być w związku małżeńskim,W USC przedstawiamy dowody osobiste oraz odpisy skrócone aktów urodzenia.. z USC do którego byłą wysłana kasa-tak powiem najogólniej ;)Gdy złożycie do USC dokumenty do ślubu, otrzymacie wówczas ważne 6 miesięcy zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.. Zgłoszenie urodzenia dziecka : 11.. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r., Nr 9 poz. 59 z późniejszymiIdeą ślubu konkordatowego w wielkim uproszczeniu jest połączenie ceremonii religijnej z cywilną..

Tak jak dotychczas, proboszcz ma obowiązek doręczenia zaświadczenia stwierdzającego zawarcie małżeństwa konkordatowego (zał.

Każdy chory powinien przyjąć ten sakrament z wiarą i pokorą.. Aktualne świadectwo chrztu (z datą wystawienia maksymalnie sześć miesięcy wcześniej).Zaświadczenie konkordatowe z USC (ważne 6 miesięcy od wydania) 5.. Zaświadczenie o .zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej, zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego tzw. zaświadczenie konkordatowe (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne) lub dokument małżeństwa z USC, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.świadectwo z poradni życia rodzinnego; świadectwo z dnia skupienia dla narzeczonych; akt ślubu cywilnego lub zaświadczenie konkordatowe z USC; dane świadków (imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania) 3.. 81 Godziny przyjęć interesantów:zaświadczenie o uczestnictwie i ukończeniu kursu przedmałżeńskiego i spotkań w poradni rodzinnej, zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa (dokument z USC), świadectwa nauki religii (nie wszędzie wymagane), dane świadków.. Oświadczenie o uznaniu ojcostwa : 13. akt zgonu; zgoda na pogrzeb (jeśli zmarły aktualnie nie mieszkał w naszej parafii)Zaświadczenia chrzestni przynosz .. Zarówno wniosek o wydanie tego zaświadczenia, jak i samo zaświadczenie wolne są od opłat.. Odpis aktu chrztu wraz z adnotacją o bierzmowaniu (ważne 3 miesiące od wydania!). Choć w takim przypadku większość formalności zostaje przeniesiona do kościoła, nie zwalnia Was to z wizyty w USC.Zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa otrzymacie od kierownika USC, w większości przypadków podczas tej samej wizyty w urzędzie.. Wskazuje się w nich dane osobowe oraz nazwiska, jakie po zawarciu małżeństwa będą nosić małżonkowie i dzieci.2- od 1 marca 2015r wystarczy przyjść do USC i powiedzieć, że chce się zawrzeć związek małżeński drogą konkordatową i wtedy urzędnik sam wystąpi do odpowiednich organów o udostępnienie mu odpisów aktów urodzenia - muszą być to odpisy pełne - następnie kiedy już je uzyska umówi się z młodymi na termin w którym oboje będą mogli się stawić, aby odpowiedzieć na kilka pytań, wypełnić dokumenty - potrzebny dowód osobisty - i wnieść opłatę w wysokości 84 zł .Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt