Wzór aneksu do planu rozwoju zawodowego nauczyciela

Pobierz

Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć lub zwraca go nauczycielowi do poprawy ze wskazaniem, w formie pisemnej, zakresu niezbędnych zmian.. na początku każdego roku Wrzesień 2011 Maj 2013 Okres stażu Plany nauczania matematyki i informatyki Plan pracy wychowawczej i profilaktycznej Aneks do planu rozwoju zawodowego Sprawozdanie z realizacji planuAneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego mgr Aneta Małolepsza nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Nr 12 w Lublinie Okres stażu: 1.09.2013r.. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.Nr 260, poz. 2593 ze zm. w Dz.U.. Realizujemy plan rozwoju zawodowego.. W trakcie realizowania stażu na kolejny stopień awansu zawodowego, zachodzi czasem konieczność modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Jest ona zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego (stan prawny 19.08.2020r.. Współpraca z nowym .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu nauczyciela mianowanego.. ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego _2020r..

Napisanie aneksu do planu rozwoju zawodowego.

Nasi eksperci z zakresu prawa oświatowego wyjaśniają najtrudniejsze zawiłości prawne, interpretują przepisy, których zastosowanie sprawia problemy w praktyce, wskazują najkorzystniejsze dla szkoły rozwiązania problemów kadrowych i płacowych a także opracowują wzory dokumentów .Nauczyciel stażysta składa wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dyrektora.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego trwa 2 lata i 9 miesięcy.Na wstępie należy zaznaczyć, że awans nauczyciela, na każdy kolejny stopień, składa się z trzech niejako odrębnych etapów: (1) stażu, po którego zakończeniu nauczyciel (2) składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i otrzymuje ocenę, a następnie (3) wnosi do właściwego organu o podjęcie .. 2.Podjęcie współpracy .. Przedstawiam Państwu prezentację związaną z tworzeniem planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.. 3.prezentacja: Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego _2020.. Szerzej na ten temat pisałam w artykule - "Awans zawodowy nauczyciela - co o tym sądzę".. sporządzaniu aneksu do planu rozwoju zawodowego, sprawozdaniu, prezentacji; Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej..

Realizujemy plan rozwoju zawodowego.

Październik/Listopad 2019 r. Zaświadczenie, publikacja w Internecie.. Katarzyna Andrzejczak.. Opublikowanie w portalu internetowym "Bliżej Przedszkola" zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.. Dyrektor szkoły, w terminie 7 dni od dnia przedłożenia zmienionego planu rozwoju zawodowego, zatwierdza ten plan albo zwraca go nauczycielowi do poprawienia wraz z pisemnym zaleceniem wprowadzenia niezbędnych zmian.Nauczyciel może kontynuować staż w nowej szkole, jeżeli: złoży sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbytego stażu dyrektorowi szkoły, w której przestał pracować, otrzyma od niego pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu, złoży do dyrektora - obecnego pracodawcy - wniosek o .Aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Marta Wolf Aneks do planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego Hanna Czapracka aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego Agnieszka Zbrzyzna-Pietuszko3..

W oparciu o poznaną procedurę awansu zawodowego.

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania 1.. Złożenie wniosku o kontynuację stażu;W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. z opiekunem stażu.. Przedłożenie dyrektorowi szkoły wniosku o kontynuację stażu.. Może to być spowodowane zmianą miejsca pracy, czy też zmianą przydziału czynności w .ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W SŁAWNIE UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Zajmowane stanowisko: Wychowawca świetlicy szkolnej Czas odbywania stażu: 01.09.2008r.. Realizacja planu rozwoju zawodowego na nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy.Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.. Nauczyciel obowiązany jest niezwłocznie poprawić projekt planu rozwoju zawodowego zgodnieLp..

5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).

- kopię sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora,Podstawa prawna:§ 9 ust.. - czyli do 30 września.. 5 rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego).. Nauczyciel stażysta ma 7 dni na przedłożenie sprawozdania z realizacji stażu, opiekun stażu, w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu, przedstawia dyrektorowi szkoły projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań koniecznych do .Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018 r. Czas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020.. 28 marca 2013 r. Awans na nauczyciela kontraktowego3.. Imię i nazwisko opiekuna stażu: Dyrektor placówki oświatowej: Aneks do planu został sporządzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra .DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia2004r.. Imię i nazwisko opiekuna stażu:Aneks do planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego - zmiana stanowiska.. Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.. Dyrektor szkoły zatwierdza projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć - pobierz wzór informacji o zatwierdzeniu planu.. materiał pomocniczy do planu rozwoju - Dokument nie jest wzorem planu, stanowi przykład zapisów charakterystycznych dla dokumentu.Należy go wypełnić własnymi terminami i działaniami związanymi z wykonywaną pracą.1) odwołanie nauczyciela od oceny dorobku zawodowego, 2) ocena dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 3) projekt oceny dorobku zawodowego opracowany przez opiekuna stażu*, 4) opinia rady rodziców, 5) zatwierdzony plan rozwoju zawodowego nauczyciela, 6) sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Opiekun stażu: mgr Irena Stark W związku ze zmianą zajmowanego stanowiska z nauczyciela nauczania zintegrowanego na wychowawcę .internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego".. ): - Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r.W trakcie stażu nauczyciel może wprowadzać zmiany w planie rozwoju zawodowego za zgodą dyrektora szkoły.. Wzór planu.Awans zawodowy w formule w jakiej obowiązuje od 18 lat (z niewielkimi zmianami), zawsze budził kontrowersje.. Wzór wniosku poniżej.. Na prośbę czytelników bloga, w kolejnych odcinkach zmierzę się z kolejnymi stopniami awansu zawodowego nauczyciela.Archiwalny Wzór zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego.. Zawiera niezrealizowane zadania oraz nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej placówce.Po naniesieniu zmian dyrektor zatwierdza plan rozwoju zawodowego w terminie do 7 dni od dnia jego przedłożenia przez nauczyciela (§3 ust.. IX 2013 r. IX 2013 r. • wniosek o kontynuację stażu aneks do planu rozwoju 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt