Uzasadnienie funkcjonowania samorządu terytorialnego

Pobierz

Natomiast po 25 latach funkcjonowania samorządu gminnego oraz 15 latach - samorządu powiatowego i województwa, dojrzewa przekonanie do regulacji dojrzałej i kompleksowej w postaci Kodeksu samorządu terytorialnego.. 3.Z treści art. 9 Karty wynikają kardynalne zasady dla organizacji finansów samorządu terytorialnego, takie jak: zasada subsydiarności, adekwatności, autonomii podatkowej, zróżnicowania systemów finansowych, solidarności, konsultacji, ograniczonego sto-sowania dotacji celowych, i zasada dostępu samorządu terytorialnego do narodowegoSamorząd terytorialny - organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i jednocześnie forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.przez utworzenie samorządu powiatowego (Dz.U.. Samorząd terytorialny jest ideą i instytucją prawną doskonaloną przez prawie 200 lat w nauce prawa administracyjnego wielu krajów europejskich.. W publikacji zaprezentowane zostały dotychczasowe doświadczenia w zakre-sie funkcjonowania samorządu terytorialnego.samorządu terytorialnego w refleksji nad kulturą organizacyjną we własnej jednostce oraz narzędziami do jej budowania..

W pierwszej dekadzie funkcjonowania odrodzonego samorządu terytorialnego .

1 wskazano, że samorząd terytorialny uczestniczyjakim stała się analiza struktury i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz tendencji jego zmian w czterech państwach Europy Środkowej, które na początku lat 90.. Samorząd terytorialny jest instytucjonalną formą organizacji państwa.. W Konstytucji RP (Dz.U.. można zatem powiedzieć, iż samorządUst.. Czy - li uczynić wszystko, aby władza zaspokajała bieżące potrzebyTEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE ISTOSTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Pojęcie samorządu terytorialnego pojawiło się w już w końcu XVIII wieku w kilku krajach Europejskich, by w ciągu XIX wieku stać się formą zdecentralizowanej administracji publicznej w społecznościach lokalnych.Projekt rozporządzenia dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego i zostanie przedstawiony do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie RegionówSAMORZĄD TERYTORIALNY JAKO INSTYTUCJA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO I..

jego koncepcje miały istotne znaczenie dla ustalenia kierunku reform samo-rządu terytorialnego.

WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA 1.. Analiza prowadzona jest w wybranych płaszczyznach aktywności samorządowej i oparta na schemacie zestawieniaodbudową samorządu terytorialnego, uzasadniał sensowność decentralizacji.. w imieniu zespołu autorskiego, Piotr Kopyciński.. Publikacja stanowi nowe, oryginalne ujęcie jego istoty.. Publikacja stwarza możliwość zdobycia dojrzałej i zaawansowanej wiedzy zarówno na temat doktrynalnych i normatywnych determinantów ustroju i zakresu działania jednostek polskiego samorządu .W przypadku jednostek samorządu terytorialnego analizowane grupy czynników rozumiane są następująco: silne strony jednostki, czyli wewnętrzne czynniki pozytywne, to głównie unikalne zasoby, wartości, umiejętności oraz inne aspekty odróżniające dany samorząd terytorialny od pozostałych jednostek, szczególnie tych sąsiadujących.Jednym z najważniejszych zadań jednostki samorządu terytorialnego jako organu prowadzącego szkołę lub placówkę jest zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków nauki..

z 2001 r. Nr 142, poz. 1590), co przyczyniłosię do trójpozio-mego funkcjonowania samorządu terytorialnego.

XX wieku powołały do życia ugrupowanie regionalne początkowo pod nazwą Trójkąt Wyszehradzki, a od 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji- Grupa Wyszehradzka.. 2 Konstytucji RP).. Prawnik wskaże na pozycję ustrojową samorządu terytorialnego, określając jego miejsce w organizacji (ustroju) państwa1.. Zgodnie z koncepcją samorządu terytorialnego, ma on umożliwić społecznościom lokalnym - udział w sprawowaniu władzy bezpośrednio i pośrednio.. 3 art. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym deklaruje gwarancję samodzielności gminy i stwierdza, że samodzielność ta polega ochronie sadowej (także art. 165 ust.. Natomiast zadania administracji rządo-samorządu terytorialnego w Polsce, więc poprawność legislacyjna musiała zejść na plan dalszy.. Każdy z nich jest przedmiotem zainteresowania przedstawicieli wie-lu dyscyplin naukowych: prawników, ekonomistów, humanistów i pedagogów.. Za zajęcia przewidziane w planie według programów ramowych prowadzone w określonych limitach godzinowych szkoła publiczna nie ma prawa pobierać żadnych opłat.europejskiego dla ustroju i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego.. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) w art. 16 ust.. .Prezydent wskazał m.in. że natychmiastowe odwołanie lub zawieszenie organów zarządzających JST jest nadmierną ingerencją w działalność samorządu.. 10 U Wiesław Kisiel Krakowska Akademia im..

zm.), która nadaje jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie przyznanych im uprawnień samodzielność i ...

Autorzy raportu uważają, że to właśnie powinno być kluczowe pole dialogu między pracodawcą a pracownikami w instytucjach sektora samorządowego.SPIS TREŚCI.. Są z nią funkcjonalnie powiązane inne zasady odnoszące się do gmin, które ją bliżej konkretyzują, względnie uzasadniają.dań samorządu terytorialnego uzależnione są od aktywnej współpracy całej wspólnoty.. W 1989 r. prof. Kulesza wchodził w skład zespołu do spraw samorządufunkcjonowaniem samorządu terytorialnego, m.in: formy organizacyjnej, posiadania osobowości prawnej, zapewnienia mienia komunalnego, ustanowienia podstawowej jednostki samorządu terytorialnego tj. gminy, realizacji zadań publicznych, prawa wyborczego i form demokracji bezpośredniej, dochodów jednostek samorządu terytorialnegopozostaje w sprzeczności z ideą samorządu terytorialnego", dalej uzasadniając: "Samorząd terytorialny, jako odrębny podmiot władzy publicznej, powinien samodzielnie wykonywać zarówno przewidziane prawem funkcje władcze, jak i prowadzić działalność gospodarczą.. celem publikacji Funkcjonowanie samorządu terytorialnego - uwarunkowa- nia prawne i społeczne jest przedstawienie istoty współczesnego samorządu terytorialnego jako instytucji prawnej.. Autorka wskazuje na najważniejsze problemy, z którymi samorząd ten będzie się borykać w XXI w., eksponuje uniwersalność .waniu samorządu terytorialnego w Polsce, rozpoczętych w 2013 r. przez zespół pod kierunkiem .. w ramach przyszłej, kompleksowej reformy funkcjonowania polskiego samorządu terytorialnego.. Andrzeja Frycza ModrzewskiegoSamodzielność jako atrybut samorządu terytorialnego Samodzielność jednostek samorządu terytorialnego jest wyrazem na realizacji idei decentralizacji oraz potwierdza celowość przyjęcia takich wła-śnie rozwiązań organizacyjnych dla optymalnego sposobu rozwiązywania tejsamorządu terytorialnego - analiza na przykładzie gmin województwa kujawsko-pomorskiego jest poświęcona zasadom funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt