Dokumenty bezpieczeństwa statku pasażerskiego i towarowego

Pobierz

Statek towarowy odbywający podróże międzynarodowe powinien posiadać następujące dokumenty bezpieczeństwa: 1) "certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego", 2) "certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego",3. z 2000 r. Nr 109, poz o bezpieczeństwie morskim Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1.. 4) Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (Cargo Ship Safety Equipment Certificate).Statek nowy - statek zdefiniowany jako nowy w stosownej konwencji.. Statki pasażerskie muszą być wyposażone w odpowiedni sprzęt do bezpiecznego przenoszenia osób na płytkie wody, na brzeg lub na inną jednostkę.. tonaż.,Rozdział 1.. Certyfikat Bezpiecznej Obsługi nd nd nd 7.. .61 Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. Opracowano na podstawie: Dz.U.. Dokumenty bezpieczeństwa są dowodem, że w dniu inspekcji stan techniczny statku był zgodny z wymogami bezpieczeństwa.2.1 Certyfikatu Bezpieczeństwa Statku Towarowego 2.2 Wykazu Wyposażenia C 2.3 Certyfikatu Bezpieczeństwa Statku Pasażerskiego 2.4 Wykazy Wyposażenia P 2.5 Certyfikatu Zwolnienia 2.6 Certyfikatu Bezpiecznej Obsługi 2.7 Certyfikatu Zdolności Do Przewozu Stałych Ładunków Masowych 2.8 Certyfikatu Zdolności Dla Statku Przewożącego Materiały Niebezpieczne 2.9 Certyfikatu Bezpieczeństwa Jednostki Szybkiej 2.10 Certyfikatu Konstrukcji I Wyposażenia Jednostki Dynamicznie Unoszonej .Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego, ISPS (od ang.International Ship and Port Facility Security Code) - zestaw przepisów i zaleceń zmierzających do poprawy zabezpieczenia żeglugi przed terroryzmem..

Odpowiednio Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego lub Certyfikat bezpieczeństwa statku towarowego albo .

"§ 21.. Certyfikat zarządzania bezpieczeństwem (SMC) - certyfikat potwierdzający zgodność systemu zarządzania bezpieczeństwem statku z wymaganiami .. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 500 jednostek do 2000 jednostek - 1600 PLN 1.3.. Miejsca obsługi, sterowania oraz/lub monitorowania systemów bezpieczeństwa statku stanowią integralną część centrum bezpieczeństwa.. Certyfi-kat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego nie zostaną wydane przed zakończeniem wszystkich działań korygujących w sposób zadawalający PRS.- Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego, - Certyfikat bezpieczeństwa statku towarowego, - Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego, - Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego, - Certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego, - Międzynarodowe świadectwo wolnej burty,Zawiera przepisy dotyczące zwierzchnictwa w przesterzeni powietrznej, rejestracji statków powietrznych, wzajemnego uznawania licencji i certyfikatów, zakazu używania broni wobec cywilnego statku powietrznego, międzynarodowych standardów i zalecanych metod postępowania, a także inne prawa państw sygnatariuszy.Centrum bezpieczeństwa statku - posterunek dowodzenia (w odniesieniu do wymagań dla stat-ków pasażerskich) przeznaczony do zarządzania bezpieczeństwem w sytuacjach awaryjnych..

Kodeksu ISMStatek towarowy, oprócz dokumentów bezpieczeństwa statku, o których mowa w ust.

Statki o pojemności brutto (GT) do 500 jednostek - 1200 PLN 1.2.. Statki o pojemności brutto (GT) powyżej 2000 jednostek do 10 000 jednostek - 2400 PLN 1.4.Informacje wymienione powyżej są gromadzone przed wypłynięciem statku pasażerskiego i przekazywane do pojedynczego punktu kontaktowego ustanowionego na podstawie art. 5 dyrektywy 2010/65/UE po wypłynięciu statku pasażerskiego, ale w żadnym przypadku nie później niż w ciągu 15 minut po wypłynięciu.2) Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego (Passenger Ship Safety Certificate).. Wykaz Wyposażenia "C" nd nd nd 6.. Dokumenty bezpieczeństwa statku oraz dokumenty instytucji klasyfikacyjnej lub ich poświadczone kopie powinny znajdować się stale na statku i być zawsze dostępne dla organu inspekcyjnego.Dokumenty bezpieczeństwa statku oraz dokumenty instytucji klasyfikacyjnej lub ich poświadczone kopie powinny znajdować się stale na statku i być zawsze dostępne dla organu inspekcyjnego.11 1.3 Zakres nadzoru Nadzór PRS obejmuje przeglądy oraz audity związane z wydawaniem, odnawianiem i potwierdzaniem następujących dokumentów:.1 Dla statków konwencyjnych: Certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego; Certyfikat bezpieczeństwa statku towarowego; Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego; Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego; Certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego; Międzynarodowe świadectwo wolnej burty .- dokument wystawiany zgodnie ze wzorem przewidzianym w odpowiedniej konwencji mię-dzynarodowej, potwierdzający iż statek spełnia wymagania tej konwencji..

Za przeprowadzenie inspekcji w celu wydania certyfikatu bezpieczeństwa statku pasażerskiego: 1.1.

Wykaz Ograniczeń Żeglugi nd nd nd 4.. Oryginały dokumentów bezpieczeństwa statku, kopię dokumentu zgodności wystawionego armatorowi oraz dokumenty instytucji klasyfikacyjnej lub ich poświadczone kopie przechowuje się na statku, w miejscu dostępnym dla organu inspekcyjnego.Dokumentem bezpieczeństwa w zakresie całokształtu stanu bezpieczeństwa statku pasażerskiego, odbywającego podróże międzynarodowe, jest "certyfikat bezpieczeństwa statku pasażerskiego".. Statek pasażerski - statek, który może przewozić więcej niż 12 pasażerów.. Statek towarowy o pojemności brutto od 300 do 500 uprawiający żeglugę międzynarodową, oprócz dokumentów bezpieczeństwa statku określonych w ust.. 4) Certyfikat bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (Cargo Ship Safety Equipment Certificate).Certyfikat Bezpieczeństwa Statku Pasażerskiego nd 2.. Wykaz Wyposażenia "P" nd nd nd 3.. Oprócz środków ratunkowych, o których mowa w ust.. 1 i 2, indywidualny Sprzęt ratowniczy zgodnie z art. 13.08 ust.. Statek zbudowany - statek, którego stępkę położono lub który znajduje się w podobnym stadium budowy.1..

3) Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego (Cargo Ship Safety Construction Certificate).

2 jest dostępny dla 100 % maksymalnej dozwolonej liczby pasażerów.1.. Certyfikat Bezpieczeństwa Statku Towarowego 5.. 3) Certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji statku towarowego (Cargo Ship Safety Construction Certificate).. Wymaga on, aby statki i porty opracowały i wdrożyły odpowiednie środki ochrony.Deklaracja bezpieczeństwa (Declaration of Security) Jest to dokument, w którym oficerowie ochrony obiektu portowego i statku ustalają podział zadań związanych z ochroną (kto pilnuje dostępu do statku, sprawdzenia ładunku/bagażu/tożsamości), środki komunikacji i inne sprawy dotyczące ochrony.Dokumenty związane z nadzorem klasyfikacyjnym (Świadectwo, Metryka, Zaświadczenie) Dokumenty związane z nadzorem konwencyjnym (Certyfikat, Dokument zgodności) Dokumenty związane z certyfikacją wyrobów na zgodność z dyrektywami UE; Inne dokumenty (Orzeczenie, Zaświadczenie)dokumentacja.. Statek towarowy - każdy statek, który nie jest statkiem pasażerskim.. Podmiot i przedmiot opodatkowania,Ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym,Dz.U.2020.0.1443 t.j.4) sprzedaży towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku, 5) prowadzenia działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego, 6) dowozu lądowego i morskiego ładunku lub pasażerów, 1, powinien posiadać certyfikat bezpieczeństwa radiowego statku towarowego, wystawiony na okres 5 lat i corocznie potwierdzany, wraz z wykazem wyposażenia w urządzenia radiowe (formularz R), którego wzór określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.Dokumenty bezpieczeństwa statku wydaje się w trzech egzemplarzach, które otrzymują: kapitan statku, armator i organ inspekcyjny..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt