Skarga na bezczynność organu informacja publiczna

Pobierz

gdy podmiot jest ministrem lub s.k.o.- w.o.p.r.. Na jeden z nich organ nie udzielił odpowiedzi.. Warto też zaznaczyć, że sąd orzekając w sprawie bezczynności uwzględnia stan z daty wniesienia skargi.W przypadku bezczynności organu administracji publicznej przysługuje skarga na bezczynność, którą wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność (w tym wypadku bezczynność) ma być zaskarżona.Jeżeli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej, powinien wskazać podstawę prawną.. art. 13 ustawy o dostępie do informacji publicznej 1.. Urząd ma 15 dni na przygotowanie dokumentów (w tym naszego wniosku) i przesłanie ich z odpowiedzią na skargę do sądu.II SAB/Lu 267/14) podkreślił, że skargę na bezczynność organu w postępowaniu o udzielenie informacji publicznej można złożyć nie tylko wobec milczenia organu.Skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania można wnieść w każdym czasie po wniesieniu ponaglenia do właściwego organu.. Wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym.Organ nie udzielił odpowiedzi w wymaganym terminie, zatem do sądu trafiła skarga na bezczynność organu.. Opiszę krótko o co mi chodzi: Staram się uzyskać informację od Stowarzyszenia dysponującego środkami publicznymi a więc podlegającemu ustawie o dostępie do informacji publicznej..

wzór skargi na bezczynność - informacja publiczna.

Bezczynność będzie zatem brakiem działania ze strony organu administracji, jak i .Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy administracji publicznej 18.02.2011 Organy administracji publicznej mają obowiązek załatwiania spraw bez zbędnej zwłoki, zachowując ustawowo zakreślone terminy.Dostęp do informacji publicznej - skarga na bezczynność .. W tym przypadku sądy administracyjne są zwykle zgodne i twierdzą, że w sprawach z dostępu do informacji publicznej ponaglenie nie jest warunkiem wniesienia skargi na bezczynność.Skargę na bezczynność lub przewlekłe postępowanie można złożyć, w następstwie wysłanego do organu ponaglenia, gdy organ administracji długo nie wydaje rozstrzygnięcia.. (127 §3 k.p.a) art. 3/1/1 oraz 5/1 informacja, Że to nie jest informacja publiczna informacja, Że nie posiada zĄdanej informacji informacja, Że wystĘpuje odrĘbny tryb udostĘpniania udostĘpnienie (czynnoŚĆZ uwagi na brak stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego, podmioty starające się o udostępnienie informacji publicznej nie mają prawa do wniesienia ponaglenia w przypadku bezczynności organu lub innego podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji publicznej lub przewlekłego prowadzenia przez niego postępowania..

... zażalenie i skarga na bezczynność do sądu administracyjnego.

Należy pamiętać, że celem skargi na bezczynność jest jedynie zmuszenie organu do aktywności, to jest udostępnienia informacji lub wydania decyzji odmownej.W odstępie kilku minut do burmistrza wpłynęły dwa podobne wnioski o udostępnienie informacji publicznej.. Jeżeli takiego organu nie ma to stronie przysługuje wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (art. 37 § 1 k.p.a.). Taki .Zgodnie z dotychczasowym prawem obywatel mógł wystąpić do urzędu o udzielenie informacji publicznej.. 2 i art .Działania organu administracji w związku z postępowaniem o udostępnienie informacji publicznej mogą podlegać ocenie sądu administracyjnego.. Podmiot zainteresowany informacją może wnieść skargę na bezczynność lub decyzję o odmowie postępowania lub o umorzeniu postępowania.. Po tym czasie obywatel mógł złożyć skargę na bezczynność organu.Przed wniesieniem skargi należy skorzystać z środków zaskarżenia przysługujących stronie na etapie postępowania administracyjnego.. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na bezczynność organu.. Nie przekonało to jednak NSA, który wskazał, że dla oceny zasadności skargi na bezczynność kwestia zawinienia nie ma znaczenia.Wniesienie skargi na bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie sprawy ma skutkować załatwieniem sprawy administracyjnej, nie przesądzając jednak o jego sposobie..

Każdemu przysługuje skarga na bezczynność organu.

(sygn.. Bronił się, że doszło do pomyłki, za którą nie ponosi winy.. Sąd administracyjny jest zobowiązany oddalić skargę na bezczynność, gdy zostanie ona wniesiona po wydaniu przez organ aktu administracyjnego.Nie jest wymagane wniesienie ponaglenia w przypadku skargi na bezczynność w przedmiocie udzielenia informacji publicznej - postanowił WSA w Krakowie w wyroku z dnia 6 września 2017 r., sygn.akt: II SAB/Kr 149/17.. Sąd wskazuje, iż w ugruntowanym orzecznictwie sądowym przyjmowano, iż w przypadku skargi na bezczynność organu, której przedmiotem jest dostęp do informacji publicznej .zŁoŻenie skargi na bezczynnoŚĆ do wsa organem adm.. Prawo przewiduje też sankcję karną dla urzędnika, który dopuścił się zaniedbania.. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe .. Chciałbym złożyć skargę na bezczynność organu.. Wiem, że .Skargę kasacyjną od powyższego wyroku w zakresie stwierdzenia rażącej bezczynności oraz wymierzenia grzywny wniósł prezes sądu okręgowego, wskazując, że zaniechanie organu nie było zamierzone i nie miało na celu utrudniania skarżącemu dostępu do informacji publicznej.Wyrokiem z dnia 25 stycznia 2019r..

Zażalenie wnosi się do organu administracji publicznej wyższego stopnia.

- INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Wedle art. 63 Konstytucji RP, każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.. akt I OSK 2049/18) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną wójta gminy na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu stwierdzający bezczynność tego organu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej.. Stąd dopuszczalne jest jedynie zaskarżenie decyzji lub .SKARGA NA BEZCZYNNOŚĆ.. (nazwa organu) w sprawie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej Działając na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 w związku z art. 3 § 2 pkt 4, art. 50 § 1 i art. 149 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (DzU nr 153,Bezczynność organu administracji.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. Niestety w ciągu miesiąca nie uzyskałem kompletnie żadnej odpowiedzi.. Z .W innym przypadku, skarga na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej jest niedopuszczalna, bowiem sąd nie może domniemywać istnienia przedmiotu sprawy administracyjnej.. Pytanie: Starosta nie przesłał mi informacji publicznej ani nie wydał decyzji odmownej.. Ten zaś bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni, powinien jej udzielić.. Zażalenie można wnieść w każdym momencie, po .Skargi na bezczynność organów administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej są często rozpatrywane przez sądy administracyjne.. Skargi na bezczynność w sprawach dotyczących udostępnienia informacji nie musimy poprzedzać wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa ani ponagleniem.. Co do zasady sprawa powinna być rozpatrzona w przeciągu miesiąca od rozpoczęcia postępowania.Sprawy bardziej skomplikowane są rozpatrywane w terminie dwóch miesięcy.S.P.. Do kogo się ją kieruje, jakie koszty się ponosi i czy w przypadku zastępstwa przez radcę starosta (w razie uwzględnienia skargi) zobligowany jest do zwrotu kosztów?WSA, za NSA, stwierdził, że wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania przez wydanie decyzji ostatecznej stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia podjętego na podstawie art. 149 § 1 pkt 3 PostAdmU.Możliwość wniesienia skargi na bezczynność organu jest uregulowana w Kodeksie postępowania administracyjnego.. Zgodnie z tym kodeksem za bezczynność uważa się niezałatwienie sprawy w ustawowych terminach..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt