Wzory długoterminowych zwolnień z wychowania fizycznego

Pobierz

W wyjątkowych sytuacjach mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach z wychowania fizycznego rodzice (opiekunowie prawni) poprzez dokonanie umotywowanego wpisu do zeszytu korespondencji.. Ucze ń zwolniony z zaj ęć wychowania fizycznego ma obowi ązek by ć obecnym na tych zaj ęciach.. Wymagane dokumenty: 1.. WZORY DŁUGOTERMINOWYCH ZWOLNIEŃ z wychowania fizycznego: Dane rodziców/prawnych opiekunów: Toruń, dnia .. Wzór podania udostępniony jest na stronie internetowej szkoły.. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie warunków oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. Nr 83,poz.562 z późn.. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.Wzory zwolnień z wychowania fizycznego dla rodziców 2016-09-08.. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego przez cały semestr w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony"..

Postanowienia końcowe 16.z zajęć wychowania fizycznego.

nr 67 poz. 329 ze zm.) Osoba wydająca zwolnienie: Dyrektor szkoły.. Prośba o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego Uprzejmie proszę o zwolnienie mojego syna/ mojej córki* ……………………………………………….W związku ze zwolnieniem mojego syna/ mojej córki z zajęć wychowania fizycznego zwracam się z prośbą o zwolnienie syna/ córki z obowiązku obecności na w/w zajęciach podczas trwania zwolnienia gdy są one na pierwszych lub ostatnich lekcjach.ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego/w wykonywaniu niektórych ćwiczeń* zwalniam ………………………………………………………… ucznia/uczennicę* klasy …………… z zajęć wychowania fizycznego/wykonywania określonych ćwiczeń w okresie:6.. Termin dostarczenia dokumentów - do 7 dni od otrzymania opinii lekarza o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.całkowitego zwolnienia go z realizacji zajęć wychowania fizycznego (tak jak dotychczas).. Data publikacji: 1 września 2017 r. Poleć znajomemu.. Opinię lekarską wskazującą na konieczność zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego na okres dłuższy niż jeden miesiąc należy złożyć razem z podaniem w sekretariacie szkoły..

Załącznik nr - Zwolnienie lekarskie z zakresu ćwiczeń wychowania fizycznego.

W przypadku zwolnienia ucznia z zaj ęć wychowania fizycznego na cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje si ę "zwolniony".. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru, lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w wystawionej przez niego opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w .Wówczas wystarczy na kartce papieru napisać: Proszę o zwolnienie mojego syna/mojej córki …… z czynnego uczestnictwa na lekcji wychowania fizycznego w dniu …… z powodu …….. § 3 Na podstawie w/w dokumentów Dyrektor SPzOI 162 w ciągu 7 dni wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego lub decyzję o zwolnieniu z realizacji zajęć wychowania fizycznego/zajęć komputerowych,15.. Miejsce złożenia dokumentacji - gabinet wicedyrektora.. Łączna długość tego typu zwolnień nie może przekraczać dwóch tygodni w jednym półroczu.. 55.z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.. Zwracam się z uprzejmą prośbą .Załącznik nr s - Podanie do dyrektora szkoły o czynne lub częściowe zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego..

Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekroczyć ...U z 1996r.

Decyzja dyrektora szkoły o zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego - wzór wniosku - załącznik nr 1 3.w zajęciach wychowania fizycznego i częściowym zwolnieniu z wykonywania określonych ćwiczeń - wzór opinii - załącznik nr 2.. Opinia lekarza o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego.. Postanowienia końcowe 16.PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Uprzejmie proszę o zwolnienie mojej córki/syna* ……………………………………………………………………………………………………… ur. …………………………………uczennicy/ucznia* klasy…………………………………….. O zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub komputerowych występują rodzice (opiekunowie prawni).. Jeżeli okres zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego uniemożliwia ustalenie śródrocznej, rocznej lub .Procedura zwalniania ucznia z wychowania fizycznego ( dotyczy zwolnień powyżej 1 miesiąca ) Podstawa prawna : § 8 ust..

6.zwolnienia z realizacji zajęć wychowania fizycznego/zajęć komputerowych).

Dłuższe zwolnienie ucznia z zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednią opinią wystawioną przez lekarza.. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego/ trenerowi, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego.. Takie zaświadczenie rodzic składa wraz z podaniem do dyrektora szkoły a ten przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.. W wyjątkowych sytuacjach (np. przeziębienie, inna niedyspozycja zdrowotna) mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego rodzice (prawni opiekunowie) poprzez umotywowane pisemne usprawiedliwienie.. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.z wykonywania wybranej grupy ćwiczeń, nie są podstawą do zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.. Do wiadomości: 1 x wychowawca klasy, 1 x nauczyciel WF, 1 x wicedyrektor,Wzór decyzji dyrektora szkoły w sprawie zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego.. Opinię lekarską, wskazującą na konieczność zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub komputerowych na okres 1 miesiąca i dłużej, w tym na jeden okres lub cały rok szkolny należy złożyć wraz z podaniem w sekretariacie szkoły.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843)15.. Takie zaświadczenie rodzic składa wraz z podaniem do dyrektora szkoły a ten przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.. W tym przypadku uczeń nie uczęszcza na zajęcia wf-u i przez okres zwolnienia nie jest z nich oceniany.. Zwolnienia dokonuje dyrektor szkoły na podstawie opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego, przez okres wskazany w tej opinii.. Nazwisko i imię.. Decyzja Dyrektora Szkoły o całkowitym zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego - wzór decyzji - załącznik nr 3 lub częściowym zwolnieniu ucznia z wychowania fizycznego - wzór decyzjiPoniżej zamieszczamy przykładowy wzór zwolnienia z WF, które każdy rodzic może wypisać w razie zaistnienia takiej konieczności.. Zwolnienie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt