Potwierdzenie za zgodność z oryginałem

Pobierz

Czy należy stworzyć uregulowania wewnętrzne w tym zakresie?. Czy za zgodność mamy potwierdzić każdą stronę, czy można to zrobić zbiorczo, np. z informacją o liczbie stron i podpisać kopię dokumentacji na .Takie poświadczenie za zgodność z oryginałem ma moc dokumentu urzędowego.. Przepis art. 76a Kodeksu postępowania administracyjnego dodany ustawą z 23 października 2009 r. o zmianie ustaw w zakresie uwierzytelniania dokumentów, miał przede .Przez kopię potwierdzoną (poświadczoną) za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 1.. Dołączenie do pozwu nie poświadczonych za zgodność kserokopii w sytuacji posiadania dostępu przez stronę do oryginałów należy uznać za omijanie przepisów o dowodach z dokumentów i będzie prowadzić do odmówienia takim kopiom mocy dowodowej.. Kopię dokumentu zawierającą klauzul "zgodne z oryginaę łem" lub "za zgodność z oryginaem" umieszczonł ą na każdej stronie dokumentu wraz z pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz zWyłącznie notarialne potwierdzenie zgodności dokumentu z oryginałem jest uznawane przez urzędy i instytucje.. Innym sposobem na uzyskanie poświadczenia zgodności dokumentu z oryginałem jest dokonanie go przez organy administracyjne.Potwierdzić za "zgodność z oryginałem" można wyłącznie dokument, którego oryginał posiada osoba dokonująca takiego potwierdzenia.W wyroku z dnia 26 maja 2015 r. (sygn..

Notariusz odpowiada prawnie za potwierdzenie zgodności.

W innych SIWZ można znaleźć zapisy wskazujące na możliwość potwierdzania wielostronicowych kopii dokumentów w ten sposób, że zwrot "za zgodność .Powyższy przepis nie pozbawia jednak organów administracji publicznej prawa do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisu lub wyciągu z dokumentu oryginalnego, znajdującego się w posiadaniu danego organu administracji publicznej.Organ gminy może potwierdzić zgodność wykonanej kserokopii tego dokumentu z oryginałem dokumentu jeżeli w aktach sprawy znajduje się oryginał dokumentu.. o opłacie skarbowej.. Wymagane dokumenty - wniosek o stwierdzenie zgodności kserokopii z oryginałem - oryginał dokumentu .elektroniczne potwierdzenie za zgodność z oryginałem dokumentów dotyczących tych podmiotów przez Ciebie, na podstawie pełnomocnictwa tych podmiotów.. akt: I OSK 337/15), Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że bardziej wiarygodne są kopie dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem przez określone osoby, niż kopie poświadczone przez samego zainteresowanego.Przez kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć: 1) kopię dokumentu zawierającą klauzulę "za zgodność z oryginałem" umieszczoną na każdej stronie dokumen-tu wraz z datą i czytelnymi podpisami1 osób uprawnionych do potwierdzania dokumentów za zgodność z orygi-nałem, lubCzynność potwierdzenia za zgodność z oryginałem stanowi oświadczenie wiedzy osoby jej dokonującej..

Pojawia się jednak pytanie, czy za tę czynność pobiera się opłatę skarbową.Potwierdzenie kopii dokumentu za zgodność z oryginałem .

"Wszystkie dokumenty poświadcza za zgodność z oryginałem tylko jeden wspólnik.Za poświadczenie zgodności kopii z oryginałem na wniosek zainteresowanego pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5 zł od każdej pełnej i rozpoczętej strony.Zawarte w odpisie dokumentu poświadczenie zgodności z oryginałem przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym ma charakter dokumentu urzędowego.Pracownik organu, na żądanie strony, może poświadczyć zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. Nie dotyczy spraw, które nie podlegają opłacie skarbowej bądź są z niej zwolnione (ustawa z dnia 16 listopada 2006r.. Dzięki takiej czynności następuje potwierdzenie pełnej zgodności owej kopii z oryginałem.Metody potwierdzania za zgodność z oryginałem mogą znaleźć szczegółowe uregulowanie w treści SIWZ.. Popularną i pewną formą uwierzytelnienia jest notarialne poświadczenie podpisu dokumentu.. Część zamawiających poświęca temu zagadnieniu fragment SIWZ wskazując przykładowo, iż w przypadku składania dokumentów w kopii, potwierdzenie za zgodność z oryginałem musi znajdować się na każdej stronie dokumentu..

poświadczania przez pracowników organu odpisów dokumentów za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonego przez siebie postępowania.

Są sytuacje, w których nie chcemy oddawać jedynego oryginału.. W tym celu należy udać się do kancelarii notarialnej.. Takie uprawnienia daje.Potwierdzenia odpisu oryginalnego dokumentu za zgodność z oryginałem może dokonać pracownik organu prowadzącego postępowanie, przy czym pracownik do tego upoważniony a zatem nie każdy.. Art. 129 § 2 kpc stanowi, że zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć przed sądem cywilnym odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem .Przepis, z którego bardzo się cieszę.. Pozostałe kserokopie dokumentu mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą patentowym.Poświadczenie przez adwokata odpisu dokumentu za zgodność z oryginałem w postępowaniu cywilnym.. Organ administracji publicznej ma za zadanie załatwić daną sprawę, o ile jest to możliwe.. Za zgodność z oryginałem może je potwierdzić pełnomocnik strony, będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.. pokój nr 5 .. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie elektronicznej i nie wystarczy tu jego zwykła kopia.Czy każdy pracownik placówki medycznej jest upoważniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem dokumentacji medycznej?.

Upoważniony pracownik na żądanie strony i po okazaniu oryginału dokumentu wraz z odpisem poświadczy za zgodność.Jak poświadczyć zgodność dokumentu z oryginałem?

Jeżeli w ramach postępowania oryginały dokumentów zostawia się zainteresowanemu organ poświadcza za zgodność z oryginałem bez potrzeby uiszczania opłaty skarbowej, która w innych wypadkach wynosi 5zł za każdą rozpoczętą stronę.W związku z tym, aby spełnić obowiązek dostarczenia oryginału dokumentu do właściwego organu administracyjnego lub sądu, wystarczy uwierzytelnić kopię określonego dokumentu.. Bo nieraz spotykałem się z sytuacjami, gdy człowiek chciał przekazać dokumenty w formie elektronicznej, były to skany dokumentów papierowych, a więc wymagało to ich poświadczenia za zgodność z oryginałem, i pojawiał się problem.W wyroku z dnia 6 maja 2011 r. (KIO/UZP 869/111), Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, iż "Uwierzytelnienie dokumentu winno polegać na zamieszczeniu na kopii dokumentu zapisu "za zgodność z oryginałem" i to stwierdzenie winno być podpisane przez właściwą osobą zgodnie z zasadami reprezentacji.. Wiele osób chce zachować oryginał dla siebie, a przekazać jedynie kopie.Potwierdzenie zgodności z oryginałem jest poświadczeniem urzędowym, a nie poświadczeniem osoby prywatnej.. Sekretarz Gminy.. Jeżeli masz więcej dokumentów musisz ponownie wypełnić formularz - nowe zamówienieJedną z proponowanych zmian w KPA jest upoważnienie pracowników organu prowadzącego postępowanie do poświadczenia za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. Opłaty wnosi się w kasie Urzędu GminyZ dniem 1 czerwca 2017 r. do Kodeksu postępowania administracyjnego wprowadzone zostały przepisy dot.. W formularzu proszę wpisać nazwę tylko jednego konkretnego dokumentu.. Piotr Kędzia..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt