Zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego a inny adres zamieszkania

Pobierz

Za członka rodziny uznaje się następujące osoby: a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalejPrzypominamy, że do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny można zgłosić: małżonka; dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczeń wieku Członkiem rodziny świadczeniobiorcy są następujące osoby: a) dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk alboStatus członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust.. ADRES ZAMIESZKANIA CZŁONKA RODZINY - 2 -jeżeli jest inny niż Pani / Pana adres zamieszkania.adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stale miejsce pobytu, adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na stale miejsce pobytu i adres zamieszkania..

Jako datę nabycia uprawnień do ...Do ubezpieczenia zdrowotnego zgłasza Cię płatnik składek.

WNIOSEK o zgłoszenie członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnegoNastępnie płatnik wniosek ten przekazuje do ZUS na formularzu ZUS ZCZA (zgłoszenie danych o członkach rodziny, których adres zamieszkania jest zgodny z adresem zamieszkania ubezpieczonego, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego) albo ZUS ZCNA (gdy adresy nie są zgodne).Niezbędne informacje do zgłoszenia to imię i nazwisko członka rodziny, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania oraz informacja o niepełnosprawności.. Oczywiście, w przypadku wstępnego prowadzącego z ubezpieczonym wspólne gospodarstwo domowe, adres powinien być ten sam, dlatego nie musi być wypełniony blok IVB formularza ZUS ZCNA z adresem członka rodziny.Inne osoby, które nie zgłaszają się do ubezpieczenia zdrowotnego samodzielnie - mowa tu o pracownikach lub zleceniobiorcach muszą poinformować podmiot właściwy do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego - pracodawcę lub zleceniodawcę - o członkach rodziny, którzy powinni być zgłoszeni do tego ubezpieczenia..

Musisz poinformować płatnika o członkach rodziny, których trzeba zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie odnosi się do miejsca zamieszkania ani zameldowania członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu.Może Pani zgłosić swoją mamę do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny mimo, że Pani mama ma inny adres zamieszkania niż Pani.Nie ma takiego obowiązku aby osoba zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny miała taki sam adres zameldowania jak osoba, która dokonuje tego zgłoszenia.w bloku IVB (ewentualnie VB) należy podać adres zamieszkania członka rodziny, ale tylko w przypadku, gdy jest on inny niż adres zamieszkania przedsiębiorcy bloki VI i VII przedsiębiorca - jako płatnik i jako ubezpieczony - musi podpisać i podać datę wypełnienia deklaracjiW deklaracji ZUS ZCNA w bloku IV.A.. 1 pkt 17-20, 26-28b, 30 i 33.prawa do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, bądź innych okolicznościach powodujących obowiązek wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia.Członkowie rodzin uzyskują prawo do świadczeń opieki zdrowotnej od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego..

Osoba zgłaszana do ubezpieczenia zdrowotnego potwierdza własnoręcznym podpisem zgodność danych zawartych w formularzu ze stanem faktycznym.

*je śli adres członka rodziny jest taki sam jak pracownika, prosimy zapisa ć adnotacj ę: "jak wy Ŝej", a je śli inny to prosimy wpisa ć adres w rubryce .. data i podpis pracownika INFORMACJA Na pracodawcy ci ąŜy obowi ązek zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny pracownika.Nie zgłasza się do ubezpieczenia członka rodziny raz na całe życie.. "Dane o członku rodziny osoby ubezpieczonej uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego" w pierwszym polu należy wpisać cyfrę "1" oznaczającą zgłoszenie nowego członka rodziny oraz podać dane osobowe członka rodziny, w tym imię, nazwisko, datę urodzenia oraz PESEL, a także adres zamieszkania, jeśli członek rodziny nie pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.. Należy podkreślić, że zgłoszenia dokonuje tylko jeden członek rodziny, tzn. wystarczającym jest, iż pracująca matka zgłosi do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci.Natomiast spośród krewnych wstępnych (np. rodziców, dziadków) do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny może zostać zgłoszony jedynie ten wstępny, który pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym ze zstępnym (np. z córką, z wnukiem) opłacającym składkę na ubezpieczenie zdrowotne.ubezpieczeniem zdrowotnym może zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotne-go z datą wsteczną..

Przekaż mu te informacje w ciągu 7 dni od dnia, w którym zaistniały okoliczności powodujące, że musisz zgłosić członków rodziny.

(3) Data zaistnienia okoliczności powodujących konieczność dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, jednak nie wcześniejsza od daty nabycia uprawnień do emerytury - renty.. Odpowiedź: Zmianę adresu zamieszkania członka rodziny należy zgłosić tylko wówczas, gdy jego adres zamieszkania jest inny niż osoby ubezpieczonej i w zgłoszeniu członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA został wypełniony blok IV B. Jeśli więc ubezpieczony i członek rodziny zamieszkują pod tym samym adresem, w zgłoszeniu ZUS ZCNA nie należy wypełniać bloku IV B. Tym samym nie zgłasza się zmiany adresu zamieszkania.Odpowiedź prawnika: Adres zameldowania a ubezpieczenie zdrowotne.. ……….……., dnia .. (nazwisko i imię emeryta-rencisty) .. DYREKTOR (adres zamieszkania) WOJSKOWEGO BIURA EMERYTALNEGONie można również zgłosić do ubezpieczenia jako członka rodziny konkubiny lub konkubenta.. nr dowodu tożsamości), adres zamieszkania, tytuł do ubezpieczenia (np. pracownik, emeryt, rencista, rolnik itp.), datę dokonanego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz w/w dane ewentualnie zgłoszonych członków rodziny, a także potwierdzenie, że .Zgłoś członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jeśli: nie ma on obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, np. jako pracownik, zleceniobiorca, osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, bezrobotny itp., nie jest uprawniony do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji1.. Ustawowy status członków rodziny1-PER-052 - wniosek o zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty .. Wydaje się, że takie zgłoszenie można uznać za dopuszczalne..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt