Oświadczenie lustracyjne dyrektor szkoły

Pobierz

5 u.i.d.b.p., przekazuje oświadczenia lustracyjne niezwłocznie do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej celem rozpoznania.Na podstawie ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity z 2019 r. poz. 430 z późn.zm.). ustawy osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zgłaszające swoje kandydatury na stanowisko dyrektora szkoły publicznej lub dyrektora placówki pod warunkiem, że w jej strukturze utworzona jest szkoła publiczna, a dyrektor placówki pełni równocześnie funkcję dyrektora tej placówki zobowiązanie są do złożenia oświadczenia lustracyjnego.Lustracja - oświadczenie lustracyjne kandydata na stanowisko dyrektora szkoły publicznej.. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej ustawą osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej .Oświadczenie lustracyjne bądź informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy złożyć w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy (pokój nr 300) lub przesłać za pośrednictwem poczty (list polecony) z dopiskiem na kopercie " Oświadczenie lustracyjne " bądź " Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego ".tĘ stronĘ czĘŚci a. wypeŁniajĄ wyŁĄcznie osoby, ktÓre nie pracowaŁy, nie peŁniŁy sŁuŻby ani nie byŁy wspÓŁpracownikiem.. Zaloguj się na swoje konto..

Wzór oświadczenia lustracyjnego.

Kurator oświaty, na podstawie obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.. Kandydat na dyrektora szkoły publicznej, który już raz składał oświadczenie lustracyjne, powinien złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego.Zgodnie z art. 7 ust.. Tryb składania oświadczeń przez osoby, o których mowa w art. 4 pkt 1, 2 i 17, pochodzące z Oświadczenie zapoznania z klauzulą informacyjną.Osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie są zobowiązane do złożenia oświadczenia lustracyjnego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentówStosownie do treści w/w ustawy osoby ubiegające się o objęcie stanowiska dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. mają obowiązek złożyć "oświadczenie lustracyjne" bądź "informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego" do kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce położenia szkoły.Dyrektor szkoły zobowiązany jest zgodnie art. 8 pkt 42 Ustawy Lustracyjnej, złożyć oświadczenie lustracyjne kuratorowi oświaty właściwemu dla danego dyrektora szkoły..

Potwierdzenie złożenia oświadczenia lustracyjnego.

ustawy osoba ponownie wezwana do złożenia oświadczenia (np. kandydująca ponownie na stanowisko dyrektora) winna złożyć informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do organu wzywającego (dokumenty kandydata na stanowisko).Radca prawny, redaktor Portalu Oświatowego.. zm.), zwanej dalej ustawą osoby kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r. zobowiązane są złożyć oświadczenie lustracyjne wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy.Czy każdego kandydata w konkursie na dyrektora placówki oświatowej obowiązuje złożenie oświadczenia o lustracyjnego?. Zgodnie z art. 7 ust 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (j.t.. Dz. U. z 2020 r. poz. 306 z późn.. Twoje hasłojest obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego przez osobę, która złożyła oświadczenie lustracyjne na zasadach określonych w art. 11 ust.. Wypełnione i podpisane oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego składa si .Witamy!. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia..

Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.

Od kilku lat współpracuje ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.Instytut Pamięci Narodowej Oświadczenie lustracyjne (wzór w formacie pdf) - Oświadczenia - .. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.Zatem wyraźnie zostało wskazane, że oświadczenie lustracyjne kandydat na dyrektora szkoły ma złożyć do kuratora oświaty, nie zaś do organu prowadzącego szkołę, który rozpisuje konkurs.. Prowadzi kancelarię, w ramach której udziela pomocy prawnej zarówno nauczycielom, jak i dyrektorom i innym pracownikom szkół.. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o .Czytaj więcej o: Oświadczenie lustracyjne 16 kwietnia 2021 Konkursy na kandydatów na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela IV)Szkoła Doktorska Erasmus+ ..

4, osoba ta może powtórnie złożyć oświadczenie lustracyjne.

Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej ustawą osoby .Sprawdź, czy wicedyrektor placówki, który pełni obowiązki dyrektora musi złożyć oświadczenie lustracyjne Oświadczenie lustracyjne p.o. dyrektora szkoły - Portal Oświatowy xGdy ogłoszono konkurs na stanowisko dyrektora szkoły, kandydaci są zobowiązani przedłożyć oświadczenie lustracyjne lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego najpóźniej w chwili złożenia oferty.Zgodnie z art. 7 ust 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (t.j.. organÓw bezpieczeŃstwa paŃstwa.Osoby urodzone przed dniem 1 sierpnia 1972 r., kandydujące na stanowisko dyrektora szkoły publicznej, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie, powinny złożyć OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 1a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz.U.. Twoja nazwa użytkownika.. z 2020 r., poz. 306).dyrektora szkoły publicznej - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witnicy.. (funkcja publiczna określona w art. 4 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organówOświadczenie lustracyjne dotyczy wyłącznie kandydata na dyrektora szkoły publicznej urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r. Pytanie: Czy każdego kandydata w konkursie na dyrektora placówki oświatowej obowiązuje złożenie oświadczenia o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.. osoby pełniące funkcje publiczne zobowiązane są złożyć oświadczenie, dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., zwane "oświadczeniem lustracyjnym".Obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego nie dotyczy kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół niepublicznych oraz placówek oświatowych (chyba, że w skład publicznej placówki oświatowej wchodzi szkoła).. Oświadczenie lustracyjne składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.OŚWIADCZENIA LUSTRACYJNE DLA KANDYDATÓW NA DYREKTORÓW SZKÓŁ Zgodnie z art. 7 ust 1 w związku z art. 4 pkt 45 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (j.t.. Natomiast zgodnie z art. 7 pkt 3a ww.. Wybierz oddział: zmiana wartości spowoduje automatyczne przkierowanie na stronę oddziałuKarta informacyjna..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt