Wzór wniosku o skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia

Pobierz

Po otrzymaniu wniosku (pisemnego) o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia dyrektor weryfikuje, czy przesłanki formalne z art. 73 Karty Nauczyciela udzielenia urlopu są spełnione.Wzór wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia Stanowisko MEN w sprawie urlopu wypoczynkowego po urlopie dla poratowania zdrowia Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowiaWniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego (wzór) Wrzesień 2018.. 4 Karty Nauczyciela, stanowiącej o prawie nauczyciela do nieprzerwanego czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego.Problematykę urlopu dla poratowania zdrowia regulują dwa akty prawne: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela - w art. 73 (t.j.. W związku z potrzebą poddania się leczeniu, zaleconemu w załączonym orzeczeniu lekarskim, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie art. 73 ustawy Karta Nauczyciela, od dnia.. do dnia.. (podpis nauczyciela)107_Decyzja w sprawie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia (przykładowy wzór).rtf : 42,8k : 108_Wniosek o urlop szkoleniowy (przykładowy wzór).rtf : 41,8k : 109_Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu płatnego (przykładowy wzór).rtf : 39,5k : 110_Wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu bezpłatnego (przykładowy wzór).rtf : 39,1kNauczyciel składa wniosek o udzielenie urlopu zdrowotnego do dyrektora szkoły..

Opis: WUUPZ Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia.

Ten plik można za pomocą pobrań.. Okres, na jaki udziela urlopu dla poratowania zdrowia, nie jest zatem zależny od woli nauczyciela ubiegającego się o udzielenie tego urlopu.. Miesiąc temu dowiedzieliśmy się o ciąży.. Zobacz również.Niezależnie czy urlop dla poratowania zdrowia został udzielony na starych czy obowiązujących od 1 stycznia 2018 r. zasadach, przepisy nie przewidywały ani nie przewidują możliwości skrócenia czasu jego trwania.Urlop dla poratowania zdrowia przysługuje nauczycielom na mocy odrębnych przepisów regulujących uprawnienia pracownicze tej grupy zawodowej.. Z uwagi na fakt, że stan mojego zdrowia wymaga powstrzymania się od pracy, w związku z koniecznością przeprowadzenia zaleconego leczenia, na podstawie art. 131 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 72 regulaminu pracy zwracam się z wnioskiem o udzielenie .Stosowne orzeczenie lekarskie lekarza, który wydał orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu, i wniosek nauczyciela mogłyby być podstawą do podjęcia decyzji przez dyrektora o skróceniu okresu urlopu dla poratowania zdrowia.Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia Na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w danej uczelni ma prawo do płatnego urlopu dla poratowaniu zdrowia w wymiarze jednorazowo nie przekraczającym 6 miesięcy.wnioski o urlop dla poratowania zdrowia dla nauczyciela; wzór wniosku rozpoczęcie urlopu dla poratowania zdrowia; orzeczenie o potrzebie urlopu dla poratowanie zdrowiaWzór wniosku nauczyciela do dyrektora szkoły/przedszkola o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacj ę uzdrowiskow ą (imi ę i nazwisko nauczyciela) ( miejscowo ść i data)o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia..

Nie ma potrzeby uzasadniania wniosku.

Powiązane tematycznie pisma.• ma prawo odwołania od orzeczenia lekarskiego; odwołanie wraz z uzasadnieniem wnoszone jest na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, • odwołuje nauczyciela z urlopu dla poratowania zdrowia w przypadku stwierdzenia, że w trakcie korzystania z urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciel kontynuuje bądź nawiązał stosunek pracy lub kontynuuje bądź podjął inną działalność zarobkową, • udziela urlopu dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub .Dyrektor szkoły ma prawo udzielić urlopu uzupełniającego w rozbiciu na dwie lub więcej części (wzór odpowiedzi na wniosek nauczyciela - WZÓR 2).. Krok 2.. Czasem, jeśli n-l wcześniej z powodzeniem zakończy zalecone w orzeczeniu leczenie, dyrektor- na wniosek lekarza wcześniej orzekającego o urlopie- może wyrazić zgodę na skrócenie tego urlopu, ale po .Dyrektor szkoły, nie później niż w terminie 2 tygodni przed zakończeniem urlopu dla poratowania zdrowia, wydaje nauczycielowi skierowanie na badanie kontrolne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku (art. 73 ust.. Zatem nauczyciel nie jest zobowiązany do informowania we wniosku, z jakiego powodu ubiega się o urlop dla poratowania zdrowia.Urlop dla poratowania zdrowia, powszechnie znany jako urlop zdrowotny, jest szczególnym rodzajem płatnego urlopu przysługującego pracownikom określonych grup zawodowych..

Treść wniosku nie jest określona przepisami - propozycja wzór nr 3.

Brak jest zatem podstaw do skrócenia urlopu dla poratowania .Opis dokumentu: Wniosek o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia jest podaniem o udzielenie urlopu, który uregulowany jest w ustawie Karta nauczyciela.. Przez urlop dla poratowania zdrowia nauczyciel traci prawo do urlopu uzupełniającego>>Urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli: wzór skierowania, zakres badania.. Uprawnienie do urlopu dla poratowania zdrowia reguluje Karta Nauczyciela z dnia 1982 roku znowelizowana ustawą z 15 lipca 2004 r. (Dz. U. nr 179, poz. 1845) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 października 2005 r. w sprawie orzekania o .W opisanej sytuacji nie ma możliwości przerwania urlopu dla poratowania zdrowia.Istniejące prawo w ogóle zresztą nie przewiduje czegoś takiego, jak przerwanie urlopu zdrowotnego.. Dz. U. z dnia 22 maja 2018 r., poz. 967 z późn.. Scenariusze zajęć 1.. Dyrektor szkoły dokonuje weryfikacji w oparciu o dokumenty w szkole - pracownik ubiegający się o urlop zdrowotny nauczyciela musi jedynie przedłożyć wniosek oraz orzeczenie .Temat: Skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia Witam, Moja żona aktualnie przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia (do końca bieżącego roku szkolnego)..

Moje pytanie brzmi czy możemy w tej sytuacji skrócić urlop dla poratowania zdrowia i przejść na chorobowe ?

Pobierz.. Ustalenie jego terminu powinno nastąpić z uwzględnieniem zasady wyrażonej w art. 64 ust.. Jest to charakterystyczna forma urlopu, który przysługuje nauczycielom po przepracowaniu określonego w ustawie okresu.Czy dyrektor szkoły może uwzględnić wniosek nauczyciela o skrócenie urlopu dla poratowania zdrowia i wcześniejszy powrót do pracy?. Dyrektor szkoły musi udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany odpowiednio w orzeczeniu lekarskim lub w skierowaniu.. Udzielany jest wówczas, gdy zatrudniony nie ma możliwości pogodzenia pracy zawodowej z leczeniem i rekonwalescencją.Karta Nauczyciela nie nakłada na nauczycieli ubiegających się o urlop dla poratowania zdrowia obowiązku dokumentowania uprawnienia do tego świadczenia.. Orzeczenie lekarskie wydawane jest w 3 egzemplarzach: jeden doręcza się nauczycielowi, drugi dyrektorowi szkoły, a trzeci dołącza do indywidualnej dokumentacji..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt