Wzór oświadczenie kandydata że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie

Pobierz

Rada Miejska w Iławie.. ………………………………………………… (data, imię i nazwisko kandydata - własnoręczny podpis) Oświadczenie Oświadczam, że nie byłam/em karana/y za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.Formularz oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Oświadczenie Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.. (imię, imiona i nazwisko) PESEL …………………………………….. Oświadczenie Oświadczam, że na podstawie art. 23 ust.. data i własnoręczny podpis.. czytelny podpisWzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona [ >>>.doc .oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;Wzór oświadczenia dla kandydatów o: pełnej zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe..

(data, imię i nazwisko kandydata własnoręczny podpis) Wzory oświadczeń Adm.

( czytelny podpis)że nie byłem/-am skazany/-a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne .. (miejscowość, data) (podpis składającego oświadczenie) Title: Oświadczenie o braku prawomocnego skazania Author: Ewa Galicka2) OŚWIADCZENIE kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postepowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe wzór oświadczenia kandydata na ławnika, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszonaoświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe; oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;- wzór oświadczenia kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe - wzór oświadczenia kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszonaw sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych na kadencję 2012-2015 Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zielonej Górze, w oparciu o art. 161 § 1 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 98, poz. 1070 z późniejszymi zmianami), na kadencję 2012-2015 Rada Miejska w Krośnie .oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;Wzór oświadczenia kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe ..

OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ………………………………………………….

W związku ze zgłoszeniem mojej kandydatury na ławnika do sądu .Oświadczenie Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postepowanie o przestępstwo ścigane z. Kliknij, aby otworzyć lub pobrać plik.. (data, imię i nazwisko kandydata - własnoręczny podpis) _____ Oświadczenie Oświadczam, że nie byłam/em karana/y za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.- iŜ nie byłem/byłam karany/karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe - nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarŜenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, - posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznychOświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe..

2 - oświadczenie, kandydata na ławnika, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

3 - oświadczenie kandydata na ławnika, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mi .Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.. Załącznik nr 1: dotyczący prowadzonych przeciwko kandydatowi na ławnika postępowańoŚwiadczenie Ja, niżej podpisana(y) oświadczam, że nie byłam(em) skazana(ny) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.. Oświadczam, że nie jest prowadzone przeciwko mnie postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt