Umowa wynajmu samochodu na doby

Pobierz

Wynajmujący oświadcza, że zobowiązuje się wydać Najemcy opisany w §1 przedmiot najmu nie później niż .. dni kalendarzowych od daty zawarcia niniejszej umowy.. Decydując się więc na formę pisemną warto zawrzeć w niej poniższe informacje.WZÓR - UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO Zawarta w dniu w Dąbrowie pomiędzy: NIP: REGON: zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM a ; zwanym dalej NAJEMCĄ o następującej treści: 1 1.. W przypadku nie zwrócenia pojazdu we wskazanym terminie i nie przedłużenia umowy, Wynajmujący zgłasza na Policję kradzież samochodu.Umowa wynajmu pojazdu.. Zgodnie z Kodeksem cywilnym umowa najmu pojazdu określona jest jako oddanie najemcy do użytkowania przedmiotu na ustalony czas.. Zapłata następuje z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wypożyczającego.. Protokół oględzin pojazdu.. Przez umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu.. Bardziej szczegółowozwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.. Wynajmowany samochód jest zarejestrowany na terytorium RP i posiada ubezpieczenia OC, AC i Assistance.. Wynagrodzenie zawarte w umowie wynajmu samochodu podane jest w złotych polskich wg cen brutto.. 1 i 2 dotyczy szkód powstałych wyłącznie w okresie trwania umowy, jednakże rozciąga się na szkody, których wykrycie nastąpiło po zwrocie przedmiotu najmu, jeżeli najemca podjął działania zmierzające do ukrycia szkody lub zwrot przedmiotu najmu z przyczyn nieleżących po strinie .Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące: Przekroczenie dwóch godzin po upływie doby liczymy kolejną dobę za jedna dobę 300 PLN brutto bez limitu kilometrów..

Umowa wypożyczenia samochodu.

3.Umowa najmu pojazdu w świetle prawa.. Pobierz bezpłatny wzór.1.. Z pewnością muszą być w niej określony strony, czyli wynajmujący i najemca oraz ich dane osobowe.Odpowiedzialność najemcy, o której mowa w ust.. Odwiedź nas na Facebook.. Zobacz przykład Pobierz formularzCo jeszcze powinna zawierać umowa najmu samochodu ?. Umowa najmu może być sporządzona maksymalnie na 30 dni.Zawarcie umowy najmu pojazdu następuje poprzez wypełnienie przez Najemcę formularza dostępnego na stronie internetowej Wypożyczalni () lub poprzez kontakt za pomocą infolinii oraz przesłanie przez Wynajmującego potwierdzenia na podany w formularzu adres e-mail Najemcy.wynajętego pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest sprawny i zdatny do użytku.. Zapłata następuje z góry na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wypożyczającego.. Dopłata za oddanie brudnego pojazdu: 40 PLN.. Niezbędne jest .1.. (cztery tysiące złotych) §5 1.. Wynajmowany samochód jest zarejestrowany na terytorium RP i posiada ubezpieczenia OC, AC i Assistance.. Dane stron powinny być zgodne z dokumentem tożsamości (jego numer i seria winny być odnotowane), ponadto można zawrzeć dane teleadresowe, NIP lub PESEL itp.; treść oświadczenia woli, inaczej oświadczenie woli - powinna szczegółowo .Umowa wypożyczenia samochodu..

Regulamin wynajmu pojazdu.

&6 W dniu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy,Najemca jest zobowiązany zwrócićwynajmu krótkoterminowego (1 doba), lub nie później niż 24 godziny przed upływem terminu zwrotu w przypadku .. że zostały mi przekazane wyżej wymienione akcesoria na czas wynajmu pojazdu i zobowiązuje się do oddania ich po wygaśnięciu umowy wynajmu przy zwrocie pojazdu .Przedmiot umowy najmu.. Niniejsze Warunki umowy najmu (zwane dalej "Regulaminem") określają szczegółowo prawa i obowiązki stron umowy najmu, której przedmiotem jest najem samochodu (pojazdu), określonego w umowie najmu zawartej pomiędzy Klientem (zwanym dalej "Najemcą") a Tomasz Świder prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą NH RentalUMOWA WYNAJMU POJAZDU - AUTOLAWETY Umowa została zawarta w Słomnikach dnia.. pomiędzy: WYNAJMUJĄCYM: JANUSZ SKIBA ul.Wolności 21 32-090 Słomniki NIP 682-118-88-64 tel: +48 602 320 340Ogólne zasady umowy najmu samochodu Kodeks cywilny określa umowę najmu, jako oddanie najemcy do użytkowania określonego przedmiotu na ustalony czas.. Dopłata za oddanie .Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.. §4 Udział własny najemcy w przypadku szkody komunikacyjnej lub innych zdarzeń wynosi 4000,00 zł brutto..

Przedłużenie wynajmu powyżej 30 minut powoduje naliczenie następnej doby.

Przedział kilometrowy uzależniony od rodzaju samochodu wynosi od 200-400 km na dobę razy ilość dni przez jaką wynajmujący użytkuje samochód a powyżej limitu 0,20zł/km Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego/samochodu ciężarowego ., rok produkcji ., numer rejestracyjny .. , numer identyfikacyjny pojazdu .. Strony ustalają wynagrodzenie za każdą rozpoczętą dobę najmu pojazdu na kwotę ……….…… zł brutto.. Warunkiem wypożyczenia samochodu muszą zostać spełniać następujące warunki: - zawarcie (podpisanie) umowy wynajmu, - okazanie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem), - okazanie prawa jazdy.. Wynajmujący oświadcza, że przedmiot najmu jest sprawny i zdatny do użytku.. Liczymy go opierając się o pełne doby (24h).. Przedmiotem najmu jest samochód osobowy: [opis samochodów osobowego] 2.. Najem samochodu polega na oddaniu Najemcy do użytkowania samochodu na okres obowiązywania umowy.1.. W dniu zwrotu pojazdu Najemca - Użytkownik jest zobowiązany zapłacić ewentualnie inne należności, wynikające z postanowień umowy.Obowiązkowymi elementami pisemnej umowy najmu samochodu są: określenie stron, czyli wskazanie wynajmującego i najemcy.. Wynajmujący wypożycza Najemcy do użytkowania samochód osobowy, na warunkach określonych w niniejszej umowie..

Czas trwania wynajmu rozpoczyna się w chwili udostępnienia pojazdu Najemcy.

§2 Wydanie najemcy samochodu (przedmiotu najmu) 1.Czas trwania wynajmu oraz umowa.. §2 1.Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące: Przekroczenie dwóch godzin po upływie doby liczymy kolejną dobę .. Pożyczający może przedłużyć umowę w terminie do 4 godzin po upływie1.. W przypadku najmu samochodu nie ma konieczności sporządzania umowy na piśmie, ale bez tego ciężko dochodzić swoich praw w konfliktowej sytuacji (np. po kolizji lub kradzieży pojazdu).. Podstawą jest oczywiście wyznaczenie stron, czyli wynajmującego i najemcę wraz z ich danymi osobowymi.. Najemca, na poczet zabezpieczenia roszczeń wynikających z niniejszych umowy, wpłaca kaucjęZa każdą rozpoczętą dobę najmu, liczy się tak jak za dobę wynajmu trwającą 24 godziny zegarowe.. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem .. Wynagrodzenie płatne będzie w chwili zwrotu przedmiotu najmu.. Pkt 14 Wynajmujący oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem wypożyczalni oraz akceptuje jego warunki.Wszelkie uwagi co do stanu Samochodu należy zgłaszać Wynajmującemu w momencie wydania Samochodu.. Załącznikiem do niniejszej umowy są: - kserokopie dowodów osobistych lub paszportów oraz praw jazdy osób uprawnionych do kierowania samochodem.. o godz. …………… pomiędzy Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ELZAN Andrzej Ziółkowski z siedzibą w Częstochowie, ul Powstańców W-wy 53, NIP 573-102-45-49 reprezentowanym przez ……………………………………….Umowa najmu samochodu Przez umowę najmu samochodu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy samochód do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz za korzystanie z samochodu.. Konieczne jest również wskazanie przedmiotu umowy, czyli konkretnego samochodu.. Przedmiotem najmu jest samochód osobowy: [opis samochodów osobowego] 2.. Niemniej ustawy nie precyzują, jakie obowiązkowe elementy powinny się znaleźć w takim dokumencie.. 2.3 Po stronie Najemcy: Najemca zapewnia pokrycie kosztów eksploatacji samochodu przez czas trwania najmu i jego zwrot do Wynajmującego z pełnym bakiem, Najemca zapewnia, że samochód będzie kierowany tylko przez Najemcę (w przypadku gdy auto będzie prowadzone przez inną osobę musi ona być personalnie zgłoszona Wynajmującemu z podaniem jej uprawnień do prowadzenia pojazdu .Opłaty za wypożyczenie samochodu są następujące: Przekroczenie dwóch godzin po upływie doby liczymy kolejną dobę za jedna dobę 300 PLN brutto bez limitu kilometrów..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt