Wzór decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej

Pobierz

1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.. Zgodnie z art. 16 ust.. Decyzja GIODO z 11 maja 2011 r. w sprawie odmowy udostępnienia dokumentów zebranych w rozpatrywanej sprawie;Wzór nr 18.. Oficjalny serwis Gminy BrennaJeśli organ powołuje się na którąś z powyższych przesłanek, ale jednocześnie nie odmówił nam w formie decyzji administracyjnej, możemy wysłać do niego wezwanie do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej (wzór wezwania) Skargę na decyzję również składamy za pośrednictwem skarżonego organu.. 2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób .Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 grudnia 2002 r., II SA 3301/2002) odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej tylko wtedy, gdy chodzi o informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.tajemnicę przedsiębiorcy - wzór skargi; przetworzenie informacji - wzór skargi; Jeśli organ powołuje się na którąś z powyższych przesłanek, ale jednocześnie nie odmówił nam w formie decyzji administracyjnej, możemy wysłać do niego wezwanie do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej - wzór wezwaniaDostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich..

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.

I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.1.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 udostępnianie informacji publicznej na wniosek ust.. stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art.. UWAGA : TEN ARTYKUŁ MA WIĘCEJ NIŻ 3 MIESIĄCE.. Udostępnienie takiej informacji uwarunkowane jest jednak wykazaniem przez wnioskodawcę, że za tym udostępnieniem przemawia szczególnie uzasadniony interes publiczny.Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. 16 ust.. Kogo dotyczy .Podstawę ograniczenia prawa do informacji publicznej stanowią przepisy o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnicy ustawowo chronionej.. SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PRAWNY LUB SKONTAKTUJ SIĘ Z AUTOREM .Z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. ..

Zasada dostępu do informacji publicznej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej ze względu na tajemnicę przedsiębiorcy 324 Wzór nr 20.16 odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie od decyzji stosuje się odpowiednio.. Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na prawo do prywatności 323 Wzór nr 19.. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.Do decyzji tej znajdą zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, w myśl .Informacja publiczna jest pojęciem ustawowym, zawartym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Skarga na bezczynność do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (wzór).225 7.W związku z art. 13 ustawy o dostępie do informacji wnioskujemy także o podanie adresu strony internetowej, na której są podawane do publicznej wiadomości informacje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji oraz o możliwości składania uwag i wniosków.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .6 W wyroku z dnia 31 marca 2008 r. WSA w Warszawie stwierdził, że ustawa o dostępie do informacji publicznej odsyła do kodeksu postępowania administracyjnegotylko w zakresie wydania decyzji administracyjnej, toteż nieuprawnionym byłoby twierdzenie, że warunkiem wniesienia skargi do sądu administracyjnego na bezczynność w zakresie nieudzielenia informacji publicznej jest złożenie .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej może zostać zrealizowany w następujący sposób: udostępnienie informacji publicznej w formie określonej we wniosku, z zastrzeżeniem przypadku opisanego poniżej w pkt..

Odwołanie od decyzji odmawiającej udzielenia informacji publicznej (wzór).223 6.

Wynika to wprost z art. 16 ust.. Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej 1.Jeśli wnioskodawca nie wykaże, że uzyskanie danej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, podmiot zobowiązany powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia .Od decyzji wydanej przez dyrektora MOPSu o odmowie udostępnienia informacji publicznej przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.. Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.4.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoPonadto, w przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę informacji niejawnych, jej uzasadnienie powinno zawierać także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, co nie jest równoznaczne, z podpisem osoby upoważnionej do wydania .Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych Zasady sporządzania kopii dokumentów niejawnych - schemat postępowaniaZ treści art. 16 ust..

Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej (wzór).....222 5.

1, o ponowne rozpatrzenie sprawy.Urząd Gminy Brenna.. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.).wzór decyzji odmownej 300+ odmowa wzór • Strona 1 z 1.. Ustawa o dostępie do informacji publicznych stanowi wykonanie art. 61 Konstytucji RP.. Napisano: 26 sie 2019, 10:42 .. w tym decyzji, oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start, .. przepisu, jest bowiem dostęp do informacji.Przepisy RODO nie wyłączają stosowania przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, .. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 14 sierpnia 2018 r. (II SAB/Gd 62/18).. 3 Informacji dodatkowych dla klienta; decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,Instytucja publiczna ma obowiązek udostępnić informację publiczną w formie określonej we wniosku, ale ma też prawo do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej.. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie przewiduje żadnych szczególnych środków odwoławczych związanych z odmową lub nieudostępnieniem informacji publicznej.. Ogólną zasadą, która wynika z ww.. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej .. (DOLiS/DEC-611/15/66712, 66728) Decyzja GIODO z 24 lipca 2015 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych (DOLiS/DEC - 520/12/35884, 35886) Decyzja GIODO z 11 czerwca 2012 r. w sprawie odmowy udostępnienia danych osobowych przez NFZ; Informacja prasowa - jak zareagować na żądanie jej udostępnieniaPrzedmiotem wniosku o udostępnienie informacji publicznej może być informacja, której przygotowanie będzie wymagało podjęcia działań intelektualnych oraz zaangażowania znacznego nakładu czasu i pracy.. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt