Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły szczecin

Pobierz

PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ.. POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 Imiona i nazwiska rodziców/prawnego opiekuna Matka dziecka: ……………………….……………………………………………………………….19 czerwca 2020r.. Ze względu na obecną sytuację wprowadzona zostanie nowa funkcjonalność modułu rekrutacyjnego Elemento: Wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka ( krakow.elemento.pl ) lub przesyłając e-mail do szkoły na adres podany w ofercie .i niezakwalifikowanych do klasy 1 w naszej szkole.. w terminie od 22 do 26 kwietnia 2021r.. o godzinie 12.00 na drzwiach wejściowych do budnyku B. do godziny 15.00 rodzice kandydata składają potwierdzenie woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 100/21 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 1 marca 2021r.. Imiona i nazwiska rodziców/ prawnych opiekunówWAŻNE!. rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022: Wniosek do nieobwodowej szkoły: Rok szkolny 2021/2022: Zgłoszenie do obwodowej szkoły: Rok szkolny 2021/2022: Instrukcja potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkoły: Instrukcja potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do szkołyOświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty, Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten cel pojemnika..

potwierdzanie woli przyjęcia .

do Szkoły Podstawowej nr 65 w Szczecinie.. Proszę o wypełnienie i wrzucenie do pudełka bądź pobranie dokumentu ze strony internetowej szkoły i przesłanie na adres e-mail : potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola - potwierdzenie elektroniczne.pdf: Nabór do szkoły - klasa I .. rodzice kandydata zakwalifikowanego do SP 55 potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły w formie pisemnego oświadczenia lub elektronicznego potwierdzenia woli dostępnego po zalogowaniu w systemie elektronicznego naboru - WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAOWEJ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Imiona i nazwiska rodziców/ prawnego opiekuna Matka dzieckaW terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.zapisu dziecka do klasy pierwszej Potwierdzam wolę zapisu dziecka: .. do którego zostało zakwalifikowane do przyjęcia.. Administratorem danych osobowych dzieci i rodziców/opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawowa im..

Potwierdzenie woli można przesłać w formie mailowej na adres szkoły .

Natomiast dla osób, które nie będą mogły przysłać potwierdzenia woli w formie elektronicznej, będzie możliwość wypełnić dokument przy .UWAGA !. Dnia 27.08.2020 r. na I piętrze zostaną wyłożone Potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.. W dniach 22-26 kwietnia 2021 r. odbędzie się.. Szanowni Rodzice, Zgodnie z zarządzeniem w dniach 19-21.04.2021 do godz. 15.00 składamy oświadczenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej w naszej szkole.. Rodzice mogą sprawdzić tę informację w szkole (wywieszone zostały listy dzieci) lub logując się na stanę Proszę pamiętać, iż kolejnym ważnym krokiem jest potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 - 16.00, Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki, Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk, Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, Potwierdzenie woli w formie papierowej powinno być włożone do jednej koszulki foliowej lub koperty,Procedura składania oświadczenia woli w placówce (przedszkolu/szkole): Do punktu przyjmowania oświadczeń woli przyjęcia dziecka do przedszkola wchodzi tylko jedna osoba, Punkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 - 15.00, Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki,Limit wniosków o przyjęcie do szkoły •Zgodnie z art. 156 ustawy Prawo oświatowe zarówno absolwenci szkół podstawowych, jak i gimnazjów mogą aplikować do 3 szkół..

Druk dostępny jest poniżej lub w kartoniku przy wejściu do szkoły.

o godz. 12.00 zostaną wywieszone przy dyżurce szkoły listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do klasy I. do godziny 15.00, rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia do oddziału przedszkolnego.. Potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole może odbywać się na dwa sposoby:POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021 od 22.04.2020r.. dziecka zakwalifikowanego do przedszkola publicznego/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowejPunkt przyjmowania oświadczenia woli czynny jest w godz. 7.00 - 15.00, Usytuowany jest w pobliżu wejścia do szkoły/placówki, Przy wejściu do placówki znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk, Przestrzegany jest ograniczony kontakt z pracownikami z zachowaniem 1,5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku, Oświadczenie woli w formie papierowej powinien być włożony do jednej koszulki foliowej lub koperty, Oświadczenie woli Rodzic wkłada do przeznaczonego na ten .Kolejny krok - to potwierdzenie woli zapisu.. Obowiązek potwierdzenia woli przez rodzica dotyczy tylko dzieci przyjętych na podstawie wniosku..

(podpisy rodziców/ opiekunów prawnych) POTWIERDZENIE WOLIPotwierdzenie woli przyjęcia.

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy 1.pdf.. POTWIERDZENIE WOLI.. Prosimy o składanie dokumentów do skrzynki podawczej, znajdującej się przy .Potwierdzanie woli przyjęcia (dotyczy tylko wniosków) może odbywać się elektronicznie: rodzic składa oświadczenie woli przyjęcia w wersji elektronicznej będąc zalogowanym na swoje konto w systemie (opcja dostępna tylko dla kandydatów zakwalifikowanych) - status kandydata zmienia się automatycznie z "zakwalifikowany" na "przyjęty".Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej.. Wniosek, o którym mowa w art. 149, może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowaniaDodatkowe w zakładce "Dokumenty" zostanie zamieszczony wzór oświadczenia woli (PDF) do pobrania dla tych rodziców, którzy wybiorą tradycyjny sposób potwierdzenia woli przyjęcia dziecka i złożą stosowane oświadczenie w szkole.. W dniach 22.06-26.06.2020 r. należy złożyć w szkole lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej wypełniony oraz podpisany przez obojga rodziców/opiekunów prawnych druk potwierdzenia woli przyjęcia, na tej podstawie dziecko zostanie przyjęte do klasy I w roku szkolnym 2020/2021( adres do korespondencji ) Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły Potwierdzam wolę zapisu dziecka: ………….. ( imię i nazwisko dziecka) numer PESEL dziecka ……………………………………………………………… do Szkoły Podstawowej Nr 39 im.. Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły Potwierdzam wolę przyjęcia dziecka ……………………………………………………………….…….… imię i nazwisko do …………………………………………………………………………………………………………………….….. nazwa placówkiInformujemy, że dn. 21.04.2021 r. o godz.15 na drzwiach szkoły zostanie wywieszona lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 13 w Szczecinie na rok szkolny 2021/2022.. Polskich Olimpijczyków w Mysiadle , ul. Kwiatowa 28 , 05-500 Mysiadło .Potwierdzenie woli: Rok szkolny 2021/2022: Informacja dla Rodziców dot..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.