Potwierdzenie efektów uczenia się

Pobierz

2 ustawy, i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;Wniosek o potwierdzenie efektów uczenia się winien zostać złożony osobiście przez kandydata lub pocztą na adres jednostki prowadzącej studia na kierunku, na który kandydat ubiega się o przyjęcie w drodze potwierdzenia efektów uczenia się.2) pobiera opłaty za potwierdzenie efektów uczenia się, o których mowa w art. 79 ust 2 pkt 2 ustawy, 3) tryb potwierdzenia efektów uczenia się jest prowadzony zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 71 ustawy, 4) wynik weryfikacji efektów uczenia się jest wyrażany w formie oceny, zgodnie ze skalą ocen określonąUchwała nr 9/431 Senatu UTP z dnia 18.09.2019 r. w sprawie uchwalenia Zasad potwierdzania efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów i przyjęcia na studia przez potwierdzenie tych efektów w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im.. Przyjęcie na studia ; Kontakt Zasady pobierania opłat za te usługę, ich wysokość oraz wzór umowy o warunkach odpłatności określają odrębne przepisy wewnętrzne Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.. Stworzy to możliwość skrócenia czasu odbywanych studiów lub zmniejszy ich intensywność.. 2.Potwierdzenie efektów uczenia się jest usługą edukacyjną świadczoną odpłatnie, a opłata wnoszona jest przed przystąpieniem do procedury potwierdzenia efektów uczenia się.Potwierdzanie efektów uczenia się polega na przeprowadzeniu formalnego procesu weryfikacji posiadanych przez daną osobę efektów uczenia się, mającego na celu przyjęcie jej na studia na Wydziale Grafiki.O potwierdzenie efektów uczenia się mogą ubiegać się wnioskodawcy posiadający: Dokumenty, o których mowa w art. 69 ust..

Efekty uczenia się są potwierdzane w zakresie odpowiadającym efektom uczenia się określonym w programie studiów.

Proces walidacji pozwala uznać przez Szkołę nabyte efekty uczenia się kandydata niezależnie od tego, w jaki sposób zostały osiągnięte.W procesie weryfikacji efektów uczenia się dokonuje się potwierdzenia zbieżności tych efektów, opisanych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, z efektami kształcenia, określonymi dla danego kierunku, poziomu i profilu kształcenia, w stopniu umożliwiającym zaliczenie określonych w programie studiów modułów kształcenia wraz z przypisanymi do nich .jednocześnie zwracam się z prośbą o weryfikację efektów uczenia się uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów i uznanie ich w ramach przedmiotów: Do niniejszego wniosku dołączam załączniki:*Potwierdzanie efektów uczenia się.. Kandydat zobowiązany jest zawrzeć z Uczelnią umowę o potwierdzenie efektów uczenia się.Potwierdzanie efektów uczenia się - formalny proces weryfikacji posiadanych efektów uczenia się zorganizowanego instytucjonalnie poza systemem studiów oraz uczenia się niezorganizowanego instytucjonalnie, realizowanego w sposób i metodami zwiększającymi zasób wiedzy, umiejętności i kompetencje społeczne.Prace zaliczeniowe, egzaminacyjne, prace projektowe oraz inne materiały stanowiące potwierdzenie zdobycia przez studenta założonych w programie studiów efektów uczenia się są archiwizowane przez okres 3 lat od ich wykonania w celu dokonywania cyklicznych ich przeglądów.Możliwość potwierdzenia efektów uczenia się (walidacji) jest propozycją skierowaną do osób, które uzyskały pewne kompetencje poza formalnym systemem edukacji, np. w pracy zawodowej..

Osoba przyjęta na studia w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się będzie mogła uczestniczyć w mniejszej liczbie zajęć.

Uczelnia może potwierdzić efekty uczenia się uzyskane w procesie uczenia się poza systemem studiów osobom ubiegającym się o przyjęcie na studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, jeżeli .Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone osobie posiadającej 1) dokumenty, o których mowa w art. 69 ust.. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do zajęć objętych programem studiów.Potwierdzenie efektów uczenia się PEU/RPL to proces poprzedzający rekrutację na studia.. PEU pozwala kandydatom na zaliczenie wybranych przedmiotów lub grup przedmiotów z programu studiów na podstawie wiedzy i umiejętności, zdobytych wcześniej np. na kursach, szkoleniach czy w pracy.Potwierdzenie efektów uczenia się polega na weryfikacji posiadanego przez kandydata zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskanych w procesie uczenia się poza systemem studiów, w szczególności w drodze wykonywanej pracy zarobkowej, działalności społecznej, działalności naukowej lub rozwoju osobistego.Dokumenty niezbędne do potwierdzenia efektów uczenia się: świadectwo pracy, dokumenty potwierdzające odbycie stażu, udział w wolontariacie, prowadzenie działalności gospodarczej..

Studenckich i KształceniaZgodnie z art. 69 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjęcie na studia może nastąpić przez potwierdzenie efektów uczenia się.

2021/2022; Złożenie wniosku i wymagane dokumenty; Miejsce i terminy składania wniosków; Opłata za procedurę ; Komisja weryfikująca ; Potwierdzenie efektów uczenia się.

Artykuł 71 powołanej ustawy stanowi: 1.. Kierunki studiów w roku akad..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt