Upoważnienie ustawowe do wydania aktu prawa miejscowego

Pobierz

1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty, na który powołała się rada w Sośniewicach .Warunkiem prawidłowego upoważnienia jest wskazanie organu, który powinien wydać rozporządzenie wykonawcze (delegacja ustawowa), zakres spraw przekazanych do uregulowania w rozporządzeniu oraz wytyczne dotyczące treści aktu.. Przepisy porządkowe stanowią szczególną kategorię aktów prawa miejscowego.Konstytucja w art. 94 do wydawania aktów prawa miejscowego upoważnia organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, jednak zastrzega, że przepisy te mogą być wydawane wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.Oznacza to, że kompetencja organu stanowiącego gminy do wydania aktu prawa miejscowego musi wywodzić się tylko z ustawy zawierającej szczegółowe upoważnienie ustawowe.. Jeżeli rozstrzygnięcie co do tego, czy i kiedy wydać rozporządzenie, pozostawia się organowi upoważnianemu, upoważnieniu nadaje się .Przepis art. 4 ust.. Zmiana przepisu zawierającego upoważnienie ustawowe i wpływ zmiany na obowiązywanie aktu prawa miejscowego: kiedy skutkuje utratą mocy przez akt wykonawczy, a kiedy akt wykonawczy pozostaje w mocy.Akty prawa miejscowego muszą być wydawane wyłącznie w oparciu o wyraźne upoważnienie ustawowe i to tylko w granicach zakreślonych w tym upoważnieniu..

Delegacja do wydania aktów prawa miejscowegoWskazany art. 39 ust.

Jeżeli do funkcjonowania ustawy jest niezbędne wydanie rozporządzenia, upoważnieniu nadaje się charakter obligatoryjny.. Jednak jest możliwe łączne wskazanie dwóch i więcej organów, które powinny wspólnie wydać rozporządzenie.Z punktu widzenia delegacji ustawowej zarówno rozporządzenia, jak i akty prawa miejscowego mają charakter podustawowy, wydawane są więc na podstawie upoważnienia ustawowego i w jego granicach.W doktrynie prawa administracyjnego wskazuje się, że akty prawa miejscowego mają charakter aktów administracyjnych generalnych (a więc stanowionych przez upoważnione do tego organy administracji publicznej i skierowanych do nieoznaczonego adresata), zwierających normy prawne abstrakcyjne (a więc odnoszące się do powtarzalnych sytuacji .Upoważnienie do wydania aktu wykonawczego (w tym aktu prawa miejscowego), relacja między ustawą a aktem wykonawczym, niezbędne elementy upoważnienia ustawowego..

Delegacje ustawowe mają charakter przepisów upoważniających.

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.. Wydaje się zatem, że przepisy zawarte w rozdziale 8 działu I r.z.t.p., zatytułowanym "Przepisy upoważniające", powinny mieć zastosowanie również do aktów prawa miejscowego.. akt: IV SA/Po 692/15).Od opisania co zawiera akt normatywny, jeśli w ogóle jest taka potrzeba, są przepisy ogólne.. Samo zaś upoważnienie ustawowe dla organu stanowiącego do wydania aktu prawa miejscowego musi być wyraźne i konkretne - tzn.ZTP stanowi, że tekst danego aktu prawa miejscowego rozpoczyna się od przytoczenia przepisu ustawy zawierającego upoważnienie ustawowe, właśnie jako podstawy prawnej tego aktu.. Wynika to z art. 7 Konstytucji RP, a potwierdza tę zasadę § 121 Zasad techniki prawodawczej, który mówi wyłącznie o ustawie jako o upoważnieniu do wydania aktu.Upoważnieniu do wydania rozporządzenia można nadać charakter obligatoryjny albo fakultatywny.. Upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego może być zawarte zarówno w ustawie o samorządzie powiatowym, jak i w innych ustawach lub aktach normatywnych o równorzędnej z ustawami pozycji bądź nadrzędnych wobec ustaw.Upoważnienie do wydawania przepisów porządkowych stanowi wyjątek od zasady stanowienia aktów prawa miejscowego na podstawie szczegółowych upoważnień ustawowych..

4 ustawy o samorządzie gminnym ma charakter przepisu ustrojowego, zawierającego jednocześnie podstawę do wydania aktu prawa miejscowego.

2 ustawy stanowi upoważnienie ustawowe do wydania aktu prawa miejscowego, ściśle określając zakres spraw, które mogą być przedmiotem unormowania uchwały rady gminy.. Wydawanie tych przepisów może mieć miejsce jedynie w ściśle określonych sytuacjach.. rozstrzygnięcie dotyczy .2.. Taki też charakter aktu prawa miejscowego ma uchwała rady gminy w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do załatwiania indywidualnych spraw w drodze .Jeśli wraz z uchyleniem dotychczasowej ustawy wchodzi w życie nowa ustawa, która zawiera taki sam przepis upoważniający do wydania aktu wykonawczego (a więc norma upoważniająca do wydania danego aktu wykonawczego została "przeniesiona" do innego aktu), ustawodawca może na mocy specjalnego przepisu przejściowego postanowić, że dotychczasowe akty wykonawcze zachowają swoją moc obowiązującą.w upoważnieniu ustawowym.. Mam świadomość niedoskonałości niektórych upoważnień ustawowych do wydania aktów prawa miejscowego, ale długi tytuł nie rozwiąże żadnego problemu dotyczącego treści aktu, a tylko utrudnia korzystanie z niego.Za upoważnienie ustawowe do wydania aktu normatywnego nie może być jednakże uznany przepis art. 90t ust..

Organ wskazany do wydania rozporządzenia nie może przekazać tego uprawnienia innemu organowi (obowiązuje zakaz subdelegacji).

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania.AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Art. 94 Konstytucji RP 1.. Jednakże § 142 r.z.t.p.. Dyrektywa, która stanowi, że upoważnienie usta-wowe do wydania aktu wykonawczego (rozporządzenia) powinno być "kon-kretne", dotyczy także formułowania przepisów zawierających tzw. dwustopniowe upoważnienie ustawowe, w którym należy rozwinąć (uszczegółowić) podsta-Wpływ zmiany ustawy na treść aktów wykonawczych.. Co więcej, akty prawa.Postanowienia aktu prawa miejscowego nie mogą wykraczać poza zakres ustawowego upoważnienia ani być niezgodne z innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz powtarzać regulacji zawartych w tych przepisach stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 21 października 2015 roku (sygn.. Inaczej " delegacja ustawowa ", nie ma rozporządzenia bez upoważnienia do jego wydania, zawartego w ustawie i tym bardziej nie ma rozporządzenia w zakresie nieunormowanym ustawowo, może być sformułowane obligatoryjnie lub fakultatywnie, powodując obowiązek lub tylko możliwość jego wydania, powinno określać: organ właściwy do wydania rozporządzenia, zakres spraw przekazanych do uregulowania, wytyczne dotyczące treści aktuUpoważnienie ustawowe do wydania aktu prawa miejscowego dla organu stanowiącego powinno być wyraźne i konkretne, wskazując jednoznacznie, a nie w sposób dorozumiany, że organowi temu została przekazana do unormowania określona sfera prawna i został on wyposażony w kompetencje do uchwalenia aktu o charakterze prawodawczym, a więc wyznaczającym adresatom pewien sposób zachowania się w formie nakazów, zakazów lub uprawnień".. Upoważnienie do wydania aktu prawa miejscowego może być zawarte zarówno w ustawie o samorządzie powiatowym, jak i w innych ustawach lub aktach normatywnych o .Podstawa prawna aktów prawa miejscowego W przypadku aktu prawa miejscowego, upoważnienie do jego wydania musi znajdować się w ustawie.. nie pozwala na odpowiednie stosowania tych przepisów, ograniczając ich oddziaływanie do rozporządzeń, zarządzeń oraz uchwał, z wykluczeniem jednak aktów .Każde upoważnienie ustawowe powinno wskazywać przede wszystkim organ administracji publicznej właściwy do wydania danego aktu normatywnego w określonej przedmiotowo dziedzinie.. Zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.podstawie upoważnienia ustawowego, w swej treści zawierać normy o charakterze abstrakcyjnym (wielokrotnego zastosowania) i generalnym (skierowane do nieokreślonego adresata)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt