Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej (pdf)

Pobierz

Numer PESEL 3 ADRES ZAMIESZKANIA 15. z 2014 r., poz. 843) w sprawie wysokości opłaty za wydanie karty parkingowej .Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.. Nr domu/Nr lokalu DANE OSOBY .7 Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r. 8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak "X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.Numer PESELwniosek o wydanie karty parkingowej 2020 [wniosek o wydanie karty parkingowej 2020.pdf - Pobrano 374 razy - 627 KB]Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania docx 47 kb Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub .Wniosek o wydanie karty parkingowej.. Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.. Imię 3.. Imi ę DANE WNIOSKODAWCY 3.. Zgodnie z wymogami ustawowymi.. W sprawie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności oraz kart parkingowych.. Nazwa organu1 PRZEWODNICZĄCY POWIATOWEGO ZESPOŁU DS. Wniosek należy złożyć osobiście!. Kod pocztowy 16.. Zespołu celem wstępnego ustalenia czy są spełnione przesłanki do wydania karty parkingowej..

Nr domu/Nr lokalu Wniosek o wydanie karty parkingowej 2.

Poczta4 1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.Opis dokumentu: Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej jest dokumentem na mocy którego wnioskodawca pragnie uzyskać zezwolenie na parkowanie w miejscach oznaczonych "kopertą" oraz uprawnienie do nieprzestrzegania enumeratywnie wymienionych w ustawie znaków drogowych.. Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 maja 2015 r. (poz. 691) WZÓR WYPEŁNIA ORGAN Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA .. Mieszkańcy Miasta Łódź opłatę za wydanie karty w wysokości 21 zł wnoszą na rachunek bankowy: Getin Noble Bank S.A. IV POK.. Imię 3.. Zespołu celem ustalenia procedury wydawania kart parkingowych.7 Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej dołączany jest do wniosku od dnia 4 stycznia 2016 r. 8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak "X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.WZÓR WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 10.. CZĘŚĆ A² DANE WNIOSKODAWCY 2.. 10 Niewłaściwe skreślić.Wniosek o wydanie karty parkingowej (pobierz: PDF) Miejsce złożenia dokumentów.. Nazwisko 4..

1.Wysokość opłaty za wydanie karty parkingowej wynosi 21 zł.

Nie podpisuj wniosku w domu - musisz go podpisać w obecności urzędnika, który przyjmie wniosek, dowód opłaty za wydanie karty parkingowej, aktualne zdjęcie osoby, dla której ma być karta.Wniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku: Data wpływu wniosku: 15.. Opłaty.. O świadczam, że: 1) sprawuj ę władz ę rodzicielsk ą nad osob ą niepełnosprawn ą, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowejWniosek o wydanie karty parkingowej pobierz w formacie.pdf wzór wypełniania wniosku Przed wypełnieniem wniosku o wydanie karty parkingowej należy zapoznac się z informacjami z zakładki karta parkingowa i skontaktować się z pracownikami tut.. Kod pocztowy 2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.. Miejscowość 7.. Nazwisko 4.. Kod pocztowy 16.. 1 .8 Właściwe zaznaczyć wstawiając znak "X"; oświadczenia wskazane w pkt 1-3 są składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.. Numer Orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność ADRES ZAMIESZKANIA 6.. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce KARTA PARKINGOWA oraz skontaktować się z pracownikami tut.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność ADRES DO .Wniosek o wydanie karty parkingowej Numer wniosku: Data wpływu wniosku: 15..

9 Wypełnia się w przypadku odbioru karty parkingowej przez osobę upoważnioną.

CZFSé DANE WNIOSKO 2.. 13 W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby, która nie uko ńczyła 18. roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie lub cz ęściowo lubNumer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej 1.. Nazwisko 4.. Numer PESELBardzo ważne jest to, aby informacje podane we wniosku były takie same jak te znajdujące się w prawie jazdy.. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm 20.. CZĘŚĆ A2 DANE WNIOSKODAWCY 2.. Numer PESEL3 DAWCY 3.. 21 zł.. z 2013 r .Data wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPELNIA WNIOSKODAWCA l. Nazwa organu 1.. Nazwisko 5.. Numer orzeczenia potwierclAjqcego niepelnosprawnošé 7.. Nazwisko 13.. CZĘŚĆ A2 DANE WNIOSKODAWCY 2.. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W GDYNI .. Poczta 21.. 8 Wła ściwe zaznaczy ćwstawiaj ąc znak "X"; o wiadczenia wskazane w pkt 1-3 s składane w przypadku, gdy wniosek o wydanie karty parkingowej jest składany przez rodzica, opiekuna lub kuratora osoby niepełnosprawnej.. Kod pocztowy 8.. Poczta ADRES ZAMIESZKANIA 6.. Imię 3.. Kod pocztowy 2) sprawuj ę opiek ę nad osob ą niepełnosprawn ą, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.. Termin i sposób załatwienia.. Mieiscowošé 9.. 82-200 Malbork, ul. Armii Krajowej 70..

Łódź 84 2025 0005. tytuł przelewu: opłata za wydanie karty parkingowej i opłata ewidencyjna.

Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawnośćWzór wypełniania wniosku o wydanie karty parkingowej.. Jeśli zatem np. kierowca zmienił adres zamieszkania i nie dokonał wymiany prawa jazdy, musi to uczynić jeszcze przed złożeniem wniosku o wydanie karty kierowcy.. Numer i data wydania orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność ADRES DO KORESPONDENCJI 6.. Informacja o RODO48.. WZÓR PODPISU13 miejsce na fotografię 35 mm x 45 mm 4 Należy wypełnić, o ile nazwa poczty jest inna niż nazwa miejscowości.wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej pobierz (plik pdf, 354 kb) Wniosek o wydanie karty parkingowej (wzór z 03.06.2015): wniosek o wydanie karty parkingowej pobierz (plik pdf, 138 kb) oświadczenie - zgoda na pocztę .Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej do pobrania docx 47 kb Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem: osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;KOMUNIKAT.. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Poznaniu informuje, że zgodnie z art. 15h ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób .Wzór wniosku o wydanie karty parkingowej 2015 Author: user Created Date: 11/16/2015 9:53:11 AM .Numer wniosku: Data wpływu wniosku: Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.. Ulica DANE OSOBY SKLADAJACEJ WNIOSEK4 I mig 13.. Wniosek jest podzielony na trzy części.. O świadczam, że:wniosek o wydanie karty parkingowej - otwórz plik w nowym oknie - pobierz i wypełnij albo zrób to w powiatowym zespole.. Nazwa organu1 Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds.. Podstawa prawna.. Orzekania o Niepełnosprawności wPrudniku I.. CZĘŚĆ A2 DANE WNIOSKODAWCY 2.. Kod pocztowy 16.. Takie zezwolenie wydaje właściwy starosta powiatowy.Nr wniosku Data wpływu wniosku Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.. Kod pocztowy 2) sprawuję opiekę nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 7.. Nazwisko 4.. Nazwa organu¹: I.. Nazwa organu1Powiatowy Zespół ds. Imię 3.. '(#;(4>@#3(4;'?a9&/6Numer wniosku: Data wpływu wniosku: WZÓR Wniosek o wydanie karty parkingowej WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA 1.. Nazwa organu1 Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Chełmie I. Poczta4 1) sprawuję władzę rodzicielską nad osobą niepełnosprawną, która jest uprawniona do uzyskania karty parkingowej 14.KK Wniosek o wydanie karty kierowcy Wypełnia przyjmujący wniosek: Przyjmujący: Data przyjęcia wniosku: (dd - mm - rrrr) - - Nr wniosku: Miejsce na zdjęcie kierowcy (na białym tle, półprofil lub twarz) 45 mm 35 mm zdjęcie przykleja przyjmujący wniosek Podpis kierowcy do umieszczenia na karcieKartę parkingową wydaje przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.. Orzekania o Niepełnosprawności w Wejherowie I..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt