Przekazanie dokumentów do archiwum wzór

Pobierz

Pobierz formularz w formacie DOC .. POZOSTAŁE.. Wzór wniosku o przejęcie dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły publicznej.Przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach materiały archiwalne wytworzone przez państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne przekazuje się do archiwum państwowego niezwłocznie po upływie 25 lat od ich wytworzenia.Formularze i wzory pism; Zamówienia drogą elektroniczną; Usługi archiwalne.. Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny (wersja .doc): I stopnia.. Spis spraw (wersja Word, wersja PDF) Spis zdawczo-odbiorczy dokumentacji aktowej (wersja Word, wersja PDF) Spisy zdawczo-odbiorcze dokumentacji nieaktowej (wersja Word, wersja PDF)Wzór budowy kwalifikatora dokumentacji określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.. Pytanie: Dwadzieścia cztery lata temu kupiłem ciągnik rolniczy na przetargu.. 3.WZORY DOKUMENTÓW; DOKUMENTY KSIĘGOWE.. Nota księgowa.. Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu wersja .doc - wersja .pdfPrzejmowanie dokumentacji do archiwum zakładowego.. Listy kontrolne, które pokażą Ci, czy Ty i Twoja organizacja jesteście dostosowani do RODO w 100%.. Wzór ten jest zalecany przez Archiwum Państwowe w Katowicach, tak do przygotowania formy elektronicznej jak i wykonania z niej wydruku.dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30- spis zdawczo-odbiorczy materiałów archiwalnych ksiąg i akt gruntowych (hipoteki) przekazanych do archiwum państwowego - spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wzór wniosku o brakowanie..

Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego .

Przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego następuje w trybie i na warunkach, określonych w instrukcji kancelaryjnej.. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe - Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół - szkoły niepubliczne - Archiwum zakładowe - Procedura przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty w Warszawie.Protokół przekazania - szczegółowy wykaz przedmiotu przekazania z dniaBrakowanie dokumentacji niearchiwalnej pochodzącej ze zlikwidowanych jednostek organizacyjnych Urzędu Ochrony Państwa i ABW wykonuje się w archiwum ABW, po uprzednim przeprowadzeniu ekspertyzy archiwalnej, mającej na celu zbadanie i ocenę wartości dokumentacji oraz sprawdzenie prawidłowości jej kwalifikacji.Na życzenie zainteresowanego pracownik Archiwum Państwowego sporządza wzór oferty cenowej, następnie wzór umowy, którą po zaakceptowaniu należy odesłać do AP..

1.Wzór prawidłowego opisu teczki aktowej w archiwum zakładowym.

.Instrukcja przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania ze zlikwidowanych szkół (dot.. Archiwum UJ w porozumieniu z kierownikami poszczególnych jednostek organizacyjnych, ustala corocznie termin przekazywania akt do Archiwum UJ.. Przekazanie pracownikowi służbowego telefonu komórkowego stanowi .Dokumenty do pobrania Kliknij na wybranej pozycji aby pobrać dokument: Regulamin korzystania z materiałów archiwalnych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu i Oddziałach w Bolesławcu, Jeleniej Górze, Kamieńcu Ząbkowickim i Legnicy Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt, dostosowany do ewidencjonowania akt osobowych byłych pracownikówPrzykładowy wzór spisu zdawczo-odbiorczego materiałów archiwalnych do pobrania poniżej w formie arkusza kalkulacyjnego.. Pobierz formularz w formacie DOC .. WZORY DOKUMENTÓW .. jak wówczas można postąpić, zobacz przykładowy wzór wyjaśnienia, do złożonej deklaracji VAT.. Dostęp do pełnej bazy porad przez 24h.. Komórki organizacyjne przekazują dokumentację do archiwum zakładowego według ustalonego z archiwistą terminarzado Umowy Nr ..

W umowie potwierdzasz przekazanie materiałów oraz swoje prawo do dysponowania nimi.

Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do Archiwum UJ po upływie trzech lat kalendarzowych, kompletnymi rocznikami.. Jeżeli prowadzisz firmę, na pewno zdążyłeś się przekonać, że twoja dokumentacja to tysiące papierowych stron.. Formularz spisu zdawczo-odbiorczego akt.. UdostępnianieNa podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743) zwracam się z wnioskiem o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej ……………………………………….Jeżeli dokumentacja należy do kategorii archiwalnej "B5", to znaczy, że należy ją przechowywać przez pięć pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w .Jeśli sposób przygotowania materiałów archiwalnych do przekazania nie budzi zastrzeżeń, wówczas Dyrektor Archiwum Państwowego w Warszawie wyraża zgodę na ich przekazanie, wskazując jednocześnie miejsce i termin przekazania dokumentacji.. i techniczne zabezpieczenie materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem przez organ lub jednostkę organizacyjną do archiwum państwowego odbywa się w sposób uzgodniony między dyrektorem archiwum państwowego a organem lub kierownikiem jednostki .Do przedmiotowej dokumentacji należy dołączyć (w formie elektronicznej) alfabetycznie sporządzony wykaz pacjentów, którego wzór stanowi - załącznik nr 2 ..

PRZETESTUJ PORTAL PORADYODO PRZEZ 24 GODZINY ».Przekazanie dokumentacji do archiwum - kiedy jest to dobrym pomysłem?

Wzór umowy (pdf, 151 KB).. Cennik; Konta bankowe; Zaświadczenia, uwierzytelnione kopie i odpisy.. Formularze i wzory.. Zasady uzyskiwania; Wymagane składniki podania; Formularze, wzory pism; Zarządzanie dokumentacją.. Konieczne jest wcześniejsze telefoniczne powiadomienie o dokładnym terminie przekazania dokumentacji do zasobów archiwum Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Katowicach.Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest to wydzielenie i przekazanie do zniszczenia tej części dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania (określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji, o których mowa w art. 6 ust.. Dyrektor szkoły / osoba prowadząca szkołę przesyła do Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty pismo o przejęcie dokumentacji według wzoru załącznik nr 3.Niezbędne wzory dokumentów - gotowe do wypełnienia, w pełni edytowalne, zgodne z RODO.. Podstawy prawne; Instrukcje postępowania z dokumentacją; Formularze; Dokumentacja osobowa i płacowa.. Płatności dokonywane są przelewem na konto podane w umowie.IV.. Dowód rejestracyjny oraz zakupu zaniosłem do wydziału komunikacji, jednak bez zamiaru rejestracji gdyż nie zamierzałem jeździć nim po drogach.W trakcie wizyty zostaniesz poproszony przez pracownika archiwum państwowego o podpisanie umowy darowizny.. Przejęcie materiałów archiwalnych potwierdzane jest protokołem zdawczo-odbiorczym, którego jeden egzemplarz wraz ze spisem zdawczo-odbiorczym przekazywany jest przedstawicielowi jednostki organizacyjnej.Celem uzgodnienia terminu przekazania, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Archiwum UMK - przejdź do strony.. Zgłoszenie osoby upoważnionej do reprezentowania podatnika w trakcie kontroli podatkowej .. Jeśli chciałbyś zachować dla siebie kopie przekazywanej dokumentacji, poinformuj o tym pracownika archiwum.Przekazywanie akt wytworzonych od dnia 1 stycznia 2015 r. 1.. Ewidencja dokumentacji w archiwum zakładowym (załączniki do instrukcji archiwalnej):Przekazanie akt do archiwum.. WZÓR Protokół przekazania dokumentacji sporządzony dnia .. Przekazujący - Wykonawca: ., adres .. , 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt