Wzór wypowiedzenia likwidacja stanowiska pracy

Pobierz

Potrzebuje pilnie porady.Wczoraj dowiedziałam się, że moje stanowisko pracy bedzie zlikwidowane.Jestem zatrudniona na umowe o prace na czas nieokreślony od 4 lat.Pracodawca poinformował mnie ze do 30.09 pracujemy razem.Od pazdziernika staję się bezrobotna.Przyczyną wypowiedzenia dotychczasowych warunków umowy o pracę jest reorganizacja zakładu pracy skutkująca likwidacja zajmowanego przez Panią stanowiska.. Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi pisemny dokument, w którym będą podane przyczyny wypowiedzenia, w tym właśnie likwidacja stanowiska pracy.. 1 (zwolnienia indywidualne) ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach .Co do zasady każda umowa o pracę może zostać rozwiązana lub wypowiedziana z zachowaniem odpowiedniego okresu wypowiedzenia.. Jednakże w praktyce w takiej sytuacji do rozwiązania stosunku pracy najczęściej dochodzi na mocy oświadczenia pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę.Likwidacja stanowiska pracy to często wskazywana przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę.. Zobowiązuję również do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, który Panu przysługuje w wysokości 10 dni.Znaleziono 730 interesujących stron dla frazy wzór wypowiedzenie umowy o pracę likwidacja stanowiska w serwisie Money.pl.. Pod pewnymi warunkami będzie to oznaczać, że pracownikom należy się dodatkowo odprawa pieniężna..

Przysługujący Panu okres wypowiedzenia to 3 miesiące.

wyrok SN z 4.9.2007 r., I PK 92/07 .Likwidacja stanowiska pracy stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę.. Zawsze bowiem istnieje przyczyna generalna, najczęściej dotycząca pracodawcy, która zmusza go do zmniejszenia stanu zatrudnienia, likwidacji stanowisk .Likwidacja stanowiska pracy wypowiedzenie.. dane pracownika, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z określeniem daty jej zawarcia oraz stron umowy, oświadczenie o zachowaniu okresu wypowiedzenia z określeniem terminu jego upływu, podpis strony wypowiadającej umowę oraz strony przyjmującej.Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy powinno zawierać informację na temat przyczyny generalnej, która zmusza pracodawcę do likwidacji stanowiska pracy: "rozwiązywanie stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika może, choć nie musi stanowić procedurę dwustopniową.. Może to nastąpić także w drodze porozumienia stron.. Taki dokument powinien być przedłożony najpóźniej w dniu wręczenia wypowiedzenia.Powód z jakiego zostaje rozwiązana umowa, to likwidacja stanowiska pracy przez Pana zajmowanego..

Wypowiadam umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Nic bardziej mylnego.. Likwidacja stanowiska pracy, jako przyczyna wypowiedzenia, w razie sporu sądowego jest często trudna do wybronienia.Nie mają tutaj bowiem zastosowania przepisy ustawy dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.. Świadectwo pracy w pkt 3 powinno zawierać sformułowanie: "rozwiązanie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy na podstawie ustawy z 13 marca .Likwidacja pracodawcy nie jest bowiem okolicznością, która powoduje ustanie stosunku pracy.. Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja stanowiska) - art. 30 § 1 pkt 2 kp w związku z art. 10 ust.. Przede wszystkim musisz ocenić czy stanowisko, które likwidujesz jest stanowiskiem unikalnym w Twojej firmie (np. gdy zatrudniasz tylko jednego pracownika do obsługi IT) czy też takich stanowisk jest kilka (np. kilka księgowych).Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (te same zasady odnoszą się również do umowy o pracę na czas określony) uzależniony jest od stażu pracy..

Może zniknąć ze struktur firmy dopiero w późniejszym, nieodległym czasie.Likwidacja stanowiska pracy - przepisy.

Warto jednak pamiętać, że sąd pracy może zbadać czy likwidacja jest autentyczna czy też ma jedynie charakter pozorny.Z pozorną likwidacją stanowiska pracy, która nie uzasadnia wypowiedzenia lub wypowiedzenia zmieniającego, mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy, które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego (zob.. Należałoby napisać, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a nawet konkretnie: likwidacja stanowiska pracy.Jak przeprowadzić likwidację stanowiska pracy.. Jeśli firma ulega likwidacji przestają obowiązywać normy ochronne wynikające z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.. Witam.. 50 Ściąg Księgowego z aktualizacją onlineLikwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po stronie pracodawcy.. 0 strona wyników dla zapytania wzór wypowiedzenie umowy o pracę .Znaleziono 23 interesujących stron dla frazy wzór wypowiedzenie umowy o pracę z powodu likwidacji stanowiska w serwisie Money.pl..

Likwidacja stanowiska pracy umożliwia obniżenie kosztów działalności pracodawcy, zwłaszcza w czasie kryzysu gospodarczego.

To przekonanie bierze się zapewne stąd, że w takim przypadku nie trzeba udowadniać niskiej jakości pracy zatrudnionego, nieodpowiedniego stosunku do obowiązków, czy braku wymaganych umiejętności.. Co do zasady każda likwidacja stanowiska pracy może być uzasadnioną i .. 0 strona wyników dla zapytania wzór wypowiedzenie umowy o .Wypowiedzenie umowy o pracę jest oświadczeniem jednostronnym, w związku z czym teoretycznie nie wymaga akceptacji drugiej strony, z tym że lepiej mieć potwierdzenie otrzymania, np. w formie podpisu na wypowiedzeniu.Nie trzeba go wręczać osobiście, możliwe jest wysłanie listem poleconym lub e-mailem.. Po upływie okresu wypowiedzenia, tj. od dnia 01.08.2017 r. .proponuję następujące, nowe warunki umowy o pracę: Stanowisko: specjalista ds. obsługi technicznejZ praktyki wynika, że pracodawcy często popełniają błąd, sądząc, że rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy jest łatwym sposobem rozwiązania umowy o pracę z niechcianym pracownikiem.. Z tego powodu umowa zostanie ostatecznie rozwiązana 28 października 2015 roku.. W myśl art. 36 Kodeksu pracy (dalej k. ), jeżeli okres zatrudnienia u danego pracodawcy wynosił:Zmniejszenie stanu zatrudnienia w zakładzie pracy i likwidacja konkretnego stanowiska pracy stanowi uzasadnioną przyczynę wypowiedzenia bez potrzeby oceny przez pracodawcę przymiotów zawodowych tego pracownika oraz porównywania go z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach innego rodzaju (zob.. W przypadku braku wystarczającego powodu uzasadniającego wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, pracodawcy często sięgają po "likwidację stanowiska" jako furtkę do rozstania się z pracownikiem.Dodam tylko, że musi być dokładnie napisane (jesli tak było również w Pani przypadku): 3.. Bogate orzecznictwo w tej kwestii wskazuje jednak, że rzeczywistość jest bardziej .W sytuacji gdy wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres .Likwidacja stanowiska pracy jako przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę rządzi się przy tym swoimi prawami.. Pracodawcy powołują ją jako powód zakończenia współpracy z pracownikiem sądząc, że pracownik w żaden sposób nie będzie mógł takiego zwolnienia podważyć w Sądzie Pracy.Stanowisko pracy może istnieć w dniu wręczenia pracownikowi wypowiedzenia umowy o pracę z powodu jego likwidacji.. : Dz. U. z 1998 r.Likwidacja stanowiska pracy w przyczyn ekonomicznych Odnosząc się do trybu rozwiązania umowy o pracę trudno mi jest jednoznacznie ocenić, który z nich (wypowiedzenie czy porozumienie stron) będzie korzystniejszy.W ten sposób można rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony - wówczas w oświadczeniu o wypowiedzeniu pracodawca musi wskazać wyraźną przyczynę tego wypowiedzenia np. likwidacja stanowiska z przyczyn ekonomicznych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt